ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Shuangping Xu

Rhodium complexes catalyze oxidative coupling between salicylaldehyde and phenylacetylene via C–H bond activation 1791 1795
Hongge Jia, Yanan Tang, Yongqiang Shi, Liqun Ma, Zijian He, Weiwei Lai, Yi Yang, Yazhen Wang, Yu Zang, and Shuangping Xu Vol. 71, 9

Sunday, July 12, 2020

IMPACT FACTOR 2018
1.680
SCImago Journal Rank 2019
0.331
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2020 Chemical Papers