ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Shen

Effects of pyrolysis temperature on drinking water treatment residual biochar properties and organophosphorus pesticides adsorption 5289 5299
Cheng Shen, Zhiguo Song, Zuming Qiu, and Ruixia Gao Vol. 78, 9
An improved route to urapidil from 1-(2-methoxyphenyl)piperazine and oxetane 4395 4400
Li-Zhi Zhang, Feng-Liang Liu, Hao-Yue Xiang, Zhen-Yu Zhan, and Jie Shen Vol. 78, 7
Synthesis of 4-nitroazobenzenesalicylidene fluorescence ketone and complexation fluorometry for the determination of Sn (IV) 3639 3650
Zhang Xin, Sheng Li, Han Feng, Li Hai-su, and Su Bi-quan Vol. 78, 6
Study on the kinetics and mechanism of ultrasonic-microwave synergistic enhancement for leaching indium from zinc oxide dust 3667 3685
Shiju Li, Haibei Wang, Shengdong Wang, and Feng Xie Vol. 78, 6
Preparation of glycoside precursors in flow from food flavours containing a phenolic hydroxyl group 463 472
Jinzhong Hu, Yang Xu, Tianqi Lu, Jian Chen, Zhuoer Cai, Xiang Zhang, Min Liu, Xiaodong Shen, and Baiwang Sun Vol. 78, 1
Correction to Facile synthesis of high quality hard carbon anode from Eucalyptus wood for sodium-ion batteries 5599 5599
Jinyu Liu, Liyong Wang, Zhenyu Huang, Fenglan Fan, Liansheng Jiao, and Fenghua Li Vol. 77, 9
Determination of trace aluminum using resonance Rayleigh scattering method with chrome azurol S and hexadecyl trimethyl ammonium bromide system 5473 5479
Li Sheng, Feng Han, Xin Zhang, Haisu Li, Ying Mi, and Biquan Su Vol. 77, 9
Two-step strategy for the comprehensive utilization of tobacco stem 1797 1808
Xinyu Yang, Zechun Liu, Jiangsheng Liu, Jie Zheng, Xingyong Li, Shuirong Li, Yueyuan Ye, Wei Xie, Jianping Zhang, Hongqiao Lan, Dechao Wang, and Zhifeng Zheng Vol. 77, 4
Green synthesis, characterization and application on the proanthocyanidins-functionalized Fe3O4 @ Ag nanoparticles 2115 2124
Yamei Lin, Hongxin Zhi, Shengkai Liu, Boyu Chen, Yujie Fu, and Zhiguo Liu Vol. 77, 4
Molecular dynamics simulation of the distribution of potassium perfluorooctanesulfonate in water 7457 7464
Xianwu Jing, Lang Zhou, Shengtao Li, Yuan Xu, Qiang Liu, and Ziyi Fu Vol. 77, 12
Adsorption of Pb(II) ion by pyromellitic dianhydride-modified polyvinylamine under programmed-temperature 7783 7795
Hongguang Dai, Nashuang Qian, Xianliang Sheng, and Lan Shi Vol. 77, 12
Efficiency of didecyldimethylammonium chloride as a microbial corrosion inhibitor for 7B04 aluminum alloy in an aircraft fuel system 6815 6828
Ruifang Han, Shuai Wang, Husong Rong, Xinru Ge, Mingxiao Shen, Jie Yang, Weijie Fan, Borong Shan, and Xiaodong Zhao Vol. 77, 11
Rational design of AIE-based carbazole derivatives for lipid droplet-specific imaging in living cells 563 569
Hui Wang, Xuebin Shen, Jiayi Ge, Yi Deng, Feiyang Ding, Zhiyu Wang, Wenya Zhu, Lei Hu, Jing He, and Xiaoxia Gu Vol. 77, 1
Efficient recycling of polyester and microcrystalline cellulose through one-step extraction from waste polyester-cotton blended fabrics with deep eutectic solvents 5601 5612
Meirong Wang, Sheng Shi, Fei Li, Wensheng Hou, Hong Guo, Shuhua Wang, Husheng Jia, and Jinming Dai Vol. 76, 9
Recycling of NH4Cl in the synthesizing process of analcime to ammonioleucite by separating NH4Cl-NaCl mixed solution 5943 5954
Yunfei Li, Yong Tang, Meitang Liu, and Haisheng Hu Vol. 76, 9
The interaction between phenylboronic acid derivatives and active ingredients with diphenol structure of traditional Chinese medicine 4855 4871
Yi Wu, Yifu Fu, Yao Fu, Bing Li, Chang Liu, Peng Pan, Tianyu Lan, Xiangchun Shen, and Qianqian Guo Vol. 76, 8
Interfacial synthesis ZIF-8@HPAN membrane for highly efficient humic acid removal 4405 4418
Yingzi Lin, Yi Liu, Ruijun Ren, Feng Xiao, and Dongsheng Wang Vol. 76, 7
Highly sensitive assay of dopamine and tyrosinase using benzoyl peroxide facilitated in-situ fluorogenic reaction 4235 4244
Yu Ding, Li-Hong Yang, Ji-Wei Shen, Yin-Mao Wei, and Chao-Zhan Wang Vol. 76, 7
In situ growth of water soluble CdS quantum dots by electron beam radiation and its cytotoxicity on mouse embryonic osteoblast precursor MC3T3-E1 cells in vitro 2623 2635
Xiao-Fang Song, Jin-Yu Yang, Yuan Zhao, Dong-Liang Liu, Ya-Yang Wang, Lu Rao, Huang-Qin Chen, Yue-Sheng Li, and Yi Liu Vol. 76, 5
Green synthesis of adsorbent nanoflowers for efficient removal of toxins 2209 2219
Nikita P. Devlekar and Pravin Shende Vol. 76, 4
Study on the aqueous dispersibility of multi-walled carbon nanotubes bearing modified corn starch 691 700
Pei Zhan, Shengyuan Liang, Shi Li, Jiwen Hu, Shudong Lin, Xuefeng Gui, and Cailin Liu Vol. 76, 2
Facile synthesis of high quality hard carbon anode from Eucalyptus wood for sodium-ion batteries 7465 7473
Jinyu Liu, Liyong Wang, Zhenyu Huang, Fenglan Fan, Liansheng Jiao, and Fenghua Li Vol. 76, 12
Histidine-capped fluorescent copper nanoclusters: an efficient sensor for determination of furaltadone in aqueous solution 7855 7863
Shen Zhang, Mei-ling Jin, Ya-xi Gao, Wen-qin Li, Xin-yu Wang, Xin-xin Li, Jia-qi Qiao, and Yang Peng Vol. 76, 12
Potential of cyclodextrin in hybrid liposomes for improving the solubility, bioavailability and stability of silibinin 6579 6589
Anjali Takke and Pravin Shende Vol. 76, 10
Adsorption behavior of tetracycline on carboxymethyl starch grafted magnetic bentonite 123 135
Qiang Shen, Min-Hong Xu, Tao Wu, Guo-Xiang Pan, and Pei-Song Tang Vol. 76, 1
Preparation of a bagasse-based solid catalyst loaded with phosphotungstic acid and its catalytic activity in the conversion of monosaccharide 157 167
Shuanglan Hu, Junsheng Huang, Dongting Huang, Peng Li, Jingjie Tang, and Fei Meng Vol. 76, 1
Novel blue-emitting probes of polyethyleneimine-capped copper nanoclusters for fluorescence detection of quercetin 3761 3769
Shen Zhang, Junhong Li, Suiyuan Huang, Xinru Ma, and Caifeng Zhang Vol. 75, 8
An efficient Cu/functionalized graphene oxide catalyst for synthesis of 5-substituted 1H-tetrazoles 2891 2899
Padmakar A. Kulkarni, Ashis Kumar Satpati, Maiyalagan Thandavarayan, and Suresh S. Shendage Vol. 75, 6
Synthesis of Fe3Se4/carbon composites from different metal–organic frameworks and their comparative lithium/sodium storage performances 2737 2747
Zhen Shen, Chenhao Zhao, Zhibiao Hu, Chunye Fu, fenfen Lv, and Qilang Lin Vol. 75, 6
Two Co(II) coordination polymers: application values on spinal osteomyelitis by reducing the inflammatory response in the paravertebral soft tissue 2217 2224
Da-Peng Fu, Sheng Yang, Jian-Min Lu, Hao-Yi Lian, and Kai-Rong Qin Vol. 75, 5
Effects of processing methods on phenolic compositions, anti-oxidant activities and α-glucosidase inhibitory ability of two buckwheat varieties 1029 1039
Shengjie Chen, Lingfeng Wu, Huilan Zhu, Linling Yao, and Lu Wang Vol. 75, 3
Process analysis of pressure-swing distillation for the separation of formic acid–water mixture 599 609
Badra Mahida, Hassiba Benyounes, and Weifeng Shen Vol. 75, 2
Development of polyacid corrosion inhibitor with 2-vinylpyridine residue 6127 6135
Meng-Di Zhu, Na Xing, Li-Shen Ai, Ju Wang, Xing-Yu Chen, Qing-Zhu Jiao, and Lei Shi Vol. 75, 11
Reusable ionic liquid functionalized magnetic graphene oxide nanocomposite as magnetic dispersive solid phase extraction sorbent to preconcentrate polychlorinated biphenyls in seafood 5463 5470
Zhen-Hua Sheng, Ping-Ping Zhan, Ming-Li Ye, Yin Lu, Yun Zhang, Qi Lin, Yan Zhu, and Yong-Gang Zhao Vol. 75, 10
Measurement of free and conjugated estrogens in a cattle farm-farmland system by UHPLC–MS/MS 365 375
Hongchang Zhang, Shuangqing Hu, Zhen Wang, Zhenjin Li, Ying Zhu, and Genxiang Shen Vol. 75, 1
Coprecipitation synthesis of Si-modified mesoporous alumina with high thermal stability from coal fly ash 2537 2543
Yusheng Wu, Laishi Li, and Xu Yang Vol. 74, 8
Synthesis and characterization of novel phosphorescent host materials based on triphenylpyridine derivatives 2145 2152
Xu Zhang, Qingqing Ye, Yingtao Fan, Xiaoyu Hu, and Yingzhong Shen Vol. 74, 7
Synthesis, radical scavenging, and antimicrobial activities of core–shell Au/Ni microtubes 2189 2199
Anastassiya A. Mashentseva, Milana A. Ibragimova, Saule B. Akhmetova, Artem L. Kozlovskiy, Maxim V. Zdorovets, and Zhanerke T. Amirkhanova Vol. 74, 7
Uniform Tb-based coordination polymer microspheres and their film: synthesis, characterization, and luminescence properties 1417 1427
Shengkai Li, Honghong Zou, Dekang Xu, Min Shuai, Hualan Xu, Yuan Li, and Shengliang Zhong Vol. 74, 5
Red-emitting fluorescence probe for sensing viscosity in living cells 1071 1078
Hui Wang, Le Zhou, Fengze Cai, Xuebing Shen, Jianqiang Sun, Yan Wei, Dexiang Feng, Zhijun Feng, and Jing He Vol. 74, 4
In situ synthesis of surfactant-free Pt nanoparticles supported on multi-walled carbon nanotubes under visible light 1189 1197
Yinxia Feng, Biquan Su, Liang Xian, Yongjun Ma, Li Sheng, and Ningjing Cao Vol. 74, 4
A sensitive and selective electrochemical sensor for the simultaneous determination of trace Cd2+ and Pb2+ 1027 1037
Jinbang Mei, Zhihua Ying, Wei Sheng, Jie Chen, Junming Xu, and Peng Zheng Vol. 74, 3
Efficient enzymatic hydrolysis of cellulose treated by mixed ionic liquids 3481 3490
Qiang Li, Gengsheng Ji, Yongle Chen, Yun Xu, Jingyu Shen, and Youting Wu Vol. 74, 10
Quantitative density operator analysis of correlation spectroscopy NMR experiments 3641 3649
Fengfang Chen, Shengrong Lai, Honghao Cai, Zhiliang Wei, Hanping Ke, Lin Chen, and Liangjie Lin Vol. 74, 10
Kinetics of extracting alumina by leaching coal fly ash with ammonium hydrogen sulfate solution 2289 2295
Yusheng Wu, Xu Yang, Laishi Li, Yuzheng Wang, and Mingchun Li Vol. 73, 9
The complete synthesis of favipiravir from 2-aminopyrazine 1043 1051
Qi Guo, Mingshuo Xu, Shuang Guo, Fuqiang Zhu, Yuanchao Xie, and Jingshan Shen Vol. 73, 5
Enhanced supercapacitive performance of MnOx through N2/H2 plasma treatment 2679 2686
Shenggao Wang, Mingchen Zhou, Xujie Wang, Yangwu Mao, Quanrong Deng, and Geming Wang Vol. 73, 11
Highly efficient and facile synthesis of β-enaminones catalyzed by diphenylammonium triflate 2857 2868
Ting-Ting Zhao, Jiang-Long Song, Feng-Qing Hong, Jian-Sheng Xia, and Jian-Jun Li Vol. 73, 11
Synthesis and antibacterial activity of fluorinated carbazoles 2477 2484
Sheng-liang Zhou, Hui-ling Tang, Miao Yao, Shi-nian Cao, Li-yuan Zhuang, Chang-sheng Cao, and Yan-hui Shi Vol. 73, 10
Two cadmium(II) complexes derived from bidentate bis(benzoimidazol-2-ylmethyl)cyclohexane ligands: synthesis, crystal structures, spectroscopic and DFT calculations 2181 2191
Rong-Kai Pan, Yun Wang, Jiang-Li Song, and Sheng-Gui Liu Vol. 72, 9
A novel fluorinated diamine as an extender for polyurethanes 1525 1534
Xiang Shi, Hong-Xin Shi, Hong-Ke Wu, Hai-Min Shen, and Peng Cao Vol. 72, 6
Correction to: Thermal annealing-induced modification of the structure and electrical conductivity of metallic nanotubes embedded in PET track-etched membranes 1325 1325
Artem L. Kozlovskiy, Dmitriy I. Shlimas, Maxim V. Zdorovets, Anastassiya A. Mashentseva, and Kairat K. Kadyrzhanov Vol. 72, 5
Copper nanotube composite membrane as a catalyst in Mannich reaction 3189 3194
Arman B. Yeszhanov, Anastassiya A. Mashentseva, Ilya V. Korolkov, Yevgeniy G. Gorin, Artem L. Kozlovskiy, and Maxim V. Zdorovets Vol. 72, 12
Synthesis and luminescent properties of novel organic luminescent materials based on carbazole derivatives 2955 2963
Yingxiang Duan, Yanhua Yang, Bo Cen, Kecheng Shen, Xian Tao, and Yingzhong Shen Vol. 72, 11
An effective and convenient synthesis of cordycepin from adenosine 149 160
Shen Huang, Hui Liu, Yanhua Sun, Jian Chen, Xiufang Li, Jiangfeng Xu, Yuwei Hu, Yuqing Li, Zhiwei Deng, and Shian Zhong Vol. 72, 1
Thermal annealing-induced modification of the structure and electrical conductivity of metallic nanotubes embedded in PET track-etched membranes 173 180
Artem L. Kozlovskiy, Dmitriy I. Shlimas, Maxim V. Zdorovets, Anastassiya A. Mashentseva, and Kairat K. Kadyrzhanov Vol. 72, 1
Comparative study of Co/TiO2, Co–Mn/TiO2 and Co–Mn/Ti–Ce catalysts for oxidation of elemental mercury in flue gas 1569 1578
Honghu Li, Shengkai Wang, Xu Wang, Nian Tang, Siwei Pan, and Jiangjun Hu Vol. 71, 9
Hydrogenolysis of glycerol to propanediols over heteropolyacids promoted AgCu/Al2O3 catalysts 1645 1655
Wei Zhu, Peng-Xin Shen, Yuan Wang, Fu-Feng Cai, and Guo-Min Xiao Vol. 71, 9
Synthesis and nematocidal activity of novel 1-(3-chloropyridin-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide derivatives 921 928
Wen Zhao, Zhong-Hua Shen, Jia-Hua Xing, Guo Yang, Tian-Ming Xu, Wei-Li Peng, and Xing-Hai Liu Vol. 71, 5
Hydrogenolysis of glycerol to propanediols over supported Ag–Cu catalysts 763 773
Wei Zhu, Fu-Feng Cai, Yuan Wang, Sheng-Ya Sang, and Guo-Min Xiao Vol. 71, 4
Ag@C core–shell structure composites-decorated Ag nanoparticles: zero current potentiometry for detection of hydrogen peroxide 535 542
Huan Hao, Qinglin Sheng, and Jianbin Zheng Vol. 71, 3
The effect of oxidation pretreatment of polymer template on the formation and catalytic activity of Au/PET membrane composites 2353 2358
Ilya V. Korolkov, Daryn B. Borgekov, Anastassiya A. Mashentseva, Olgun Güven, Ayse Bakar Atıcı, Artem L. Kozlovskiy, and Maxim V. Zdorovets Vol. 71, 12
Improved synthesis and low-temperature performance of a series of saturated α-branched fatty acids 2359 2363
Yang Jiang, Wenjing Hu, Jian Xu, and Jiusheng Li Vol. 71, 12
FeCl3-modified Co–Ce oxides catalysts for mercury removal from coal-fired flue gas 2545 2555
Honghu Li, Shengkai Wang, Xu Wang, Yuan Wang, Nian Tang, Siwei Pan, and Jiangjun Hu Vol. 71, 12
A simple procedure for the synthesis of novel 3-(benzofur-2-yl)pyrazole-based heterocycles 2159 2166
Mohammed A. Baashen, Bakr F. Abdel-Wahab, and Gamal A. El-Hiti Vol. 71, 11
Influence of borax and citric acid on the hydration of calcium sulfoaluminate cement 1909 1919
Yueyang Hu, Weifeng Li, Suhua Ma, and Xiaodong Shen Vol. 71, 10
Chemoselective synthesis of 1,2-disubstituted benzimidazoles in lactic acid without additive 1293 1298
Zhi-Yu Yu, Jia Zhou, Qiu-Sheng Fang, Ling Chen, and Zhi-Bin Song Vol. 70, 9
Sensitive electrogravimetric immunoassay of hepatitis B surface antigen through hyperbranched polymer bridge linked to multiple secondary antibodies 1031 1038
Li-Qiu Zhang, Hong-Xia Shen, Qiong Cheng, and Li-Chun Liu Vol. 70, 8
Magnetic fluids’ stability improved by oleic acid bilayer-coated structure via one-pot synthesis 1642 1648
Ming-Jie Chen, Hui Shen, Xin Li, Jin Ruan, and Wei-Qin Yuan Vol. 70, 12
Synthesis of 5-hydroxymethylfurfural from glucose in a biphasic medium with AlCl3 and boric acid as the catalyst 1649 1657
Zhi-Lei Xu, Xiao-Yue Wang, Mei-Yu Shen, and Chang-Hai Du Vol. 70, 12
An electrochemical sensor for sensitive determination of nitrites based on Ag–Fe3O4–graphene oxide magnetic nanocomposites 911 920
Bo-Qiang Li, Fei Nie, Qing-Lin Sheng, and Jian-Bin Zheng Vol. 69, 7
Characterisation and coagulation performance of polysilicate–ferric–zinc 864 871
Xia Xu, Rong-Yan Shen, Yu-Ting Liang, Shui-Li Yu, and Li-Ping Wang Vol. 69, 6
Rapid determination of products of phenol hydrogenation in a supercritical water system using headspace gas chromatography 662 667
Qing-Qing Guan, Xiao-Dian Huang, Yan-Hua Zeng, Chao-Hai Wei, Ping Ning, Jun-Jie Gu, and Xin-Sheng Chai Vol. 69, 5
Spectroscopy studies of sandwich-type complex of silver(I) co-ordinated to nuclear fast red and adenine and its analytical applications 510 517
Yi Cui, Yi-Jun Gong, Li Su, Cheng-Ke Wu, Sheng-Bin Pang, and Su-Ling Feng Vol. 69, 4
Stable UV absorption material synthesized by intercalation of squaric acid anion into layered double hydroxides 456 461
Shi-Feng Li, Yan-Ming Shen, Min Xiao, Zhi-Gang Zhang, and Wen-Xiu Li Vol. 69, 3
Synthesis and evaluation of a novel hydrophobically associating polymer based on acrylamide for enhanced oil recovery 1598 1607
Jin-Sheng Sun, Wei-Chao Du, Xiao-Lin Pu, Zhuan-Zheng Zou, and Bo-Bo Zhu Vol. 69, 12
One-dimensional porous Ag/AgBr/TiO2 nanofibres with enhanced visible light photocatalytic activity 1411 1420
Ming-Yue Ding, De-Shui Meng, Yan-Hong Tang, Cheng-Bin Liu, and Sheng-Lian Luo Vol. 69, 11
Effect of zinc introduction on catalytic performance of ZSM-5 in conversion of methanol to light olefins 1187 1193
Su-Hong Zhang, Zhi-Xian Gao, Shao-Jun Qing, Sheng-Yu Liu, and Yan Qiao Vol. 68, 9
Effect of anions on the structure and catalytic properties of a La-doped Cu-Mn catalyst in the water-gas shift reaction 1049 1058
Run-Xia He, Hao-Qiang Jiang, Fang Wu, Ke-Duan Zhi, Na Wang, Chen-Liang Zhou, and Quan-Sheng Liu Vol. 68, 8
Synthesis and insecticidal activity of 6,8-dichloro-quinazoline derivatives containing a sulfide substructure 969 975
Jian Wu, Song Bai, Min Yue, Li-Jun Luo, Qin-Cai Shi, Juan Ma, Xian-Li Du, Sheng-Hong Kang, Deyu Hu, and Song Yang Vol. 68, 7
Immobilisation of acid pectinase on graphene oxide nanosheets 732 738
Yang Liu, Qiang Li, Yuan-Yuan Feng, Geng-Sheng Ji, Tian-Cheng Li, Jie Tu, and Xu-Ding Gu Vol. 68, 6
I2-mediated α-selective Ferrier glycosylation approach to synthesis of O-glycosyl amino acids 525 530
Li Ren, Yang Liu, Gui-Hua Yu, Jing-Zheng Hao, and Mao-Sheng Cheng Vol. 68, 4
Properties of poly(lactic acid-co-glycolic acid) film modified by blending with polyurethane 246 252
Guo-Quan Zhu, Fa-Gang Wang, Hong-Sheng Tan, Qiao-Chun Gao, and Yu-Ying Liu Vol. 68, 2
Preparation and characterization of ultrasensitive and specific polyclonal antiserum against ciprofloxacin based on cationized bovine serum albumin 1505 1513
Sheng-Liang Deng, Ping Li, Hong-Bin Liu, and Shu-Ming Yang Vol. 68, 11
Synthesis of a photoactive gemini surfactant and its use in AGET ATRP miniemulsion polymerisation and UV curing 136 144
Chuan-Jie Cheng, Xiong-Xiong Bai, Wu-Qin Fan, Hai-Ming Wu, Liang Shen, Qing-Hua Huang, and Yuan-Ming Tu Vol. 68, 1
Mechanism of α-acetyl-γ-butyrolactone synthesis 624 630
Wei Wang, Sheng-Wan Zhang, Mei-Ping Li, and Ying-Yu Ren Vol. 67, 6
Mineral element content in prized matsutake mushroom (Tricholoma matsutake) collected in China 672 676
Tao Li, Ji Zhang, Tao Shen, Yun-Dong Shi, Shao-Bing Yang, Ting Zhang, Jie-Qing Li, Yuan-Zhong Wang, and Hong-Gao Liu Vol. 67, 6
Facile synthesis of gemini surface-active ATRP initiator and its use in soap-free AGET ATRP mini-emulsion polymerisation 336 341
Chuan Jie Cheng, Quan Lei Fu, Xiong Xiong Bai, Shao Jin Liu, Liang Shen, Wu Qin Fan, and Hong Xia Li Vol. 67, 3
From a Tb3+ chelated compound to a hybrid material: selective emission responses to anions 221 225
Zheng-Yang Zhang, Qian-Ming Wang, Jian-Zhong Wu, Wei-Sheng Cai, and Yi-Fei Yu Vol. 66, 3
Mechanistic insights into the reaction of CF3CCl3 with SO3: Theory and experiment 1059 1064
Zhi-Zheng Liu, Zhi-Rong Chen, Hong Yin, and Shen-Feng Yuan Vol. 66, 11
Near-infrared imaging for quantitative analysis of active component in counterfeit dimethomorph using partial least squares regression 1065 1072
Yue Huang, Shun-Geng Min, Jin-Li Cao, Sheng-Feng Ye, and Jia Duan Vol. 66, 11
Determination of four trace preservatives in street food by ionic liquid-based dispersive liquid-liquid micro-extraction 747 753
Peng Yang, Haixia Ren, Hongdeng Qiu, Xia Liu, and Shengxiang Jiang Vol. 65, 6
Polymeric ionic liquid as a background electrolyte modifier enhancing the separation of inorganic anions by capillary electrophoresis 267 272
Yabin Zhou, Jing Li, Haifeng Han, Xia Liu, and Shengxiang Jiang Vol. 65, 3
The role of acidity profile in the nanotubular growth of polyaniline 56 64
Elena N. Konyushenko, Miroslava Trchová, Jaroslav Stejskal, and Irina Sapurina Vol. 64, 1
Growth mechanism and characterization of ZnO nano-tubes synthesized using the hydrothermal-etching method 698 703
Yan Li, Chuan-Sheng Liu, and Yun-Ling Zou Vol. 63, 6
Application of gas chromatography-mass spectrometry in research of traditional Chinese medicine 506 511
Jiesheng Ye Vol. 63, 5
A rhodamine-based Hg2+-selective fluorescent probe in aqueous solution 261 267
Minglei Zhao, Xiao-Feng Yang, Shenfeng He, and Liping Wang Vol. 63, 3
Determination of alkaloids in Corydalis yanhusuo using hollow-fibre liquid phase microextraction and high performance liquid chromatography 351 357
Huawei Lu, Huanquan Sun, Xia Liu, and Shengxiang Jiang Vol. 63, 3
Synthesis and characterization of the rare-earth complexes with salicylic acid 132 137
Y. Xuwu, S. Wujuan, K. Congyu, Z. Li, Z. Hangguo, and G. Shengli Vol. 60, 2
Synthesis and Antimicrobial Activity of 196 201
A. I. El-Shenawy Vol. 59, 3
Thermochemistry of Coordination of Terbium Chloride Hydrate with Diethylammonium Diethyldithiocarbamate 232 235
C. Sanping, R. Yixia, J. Baojuan, G. Shengli, Z. Fengqi, and S. Qizhen Vol. 58, 4
Synthesis and Reactions of 5,6,7,8-Tetrabromo-4(3,4-dimethylphenyl)-1H-2,3-benzoxazin-l-one 205 208
A. L. El. Shenawy Vol. 58, 3
Preparation and the Standard Enthalpy of Formation of 2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine and the Related Complexes of Copper 97 101
W. Qing, Y. Xuwu, G. Shengli, and S. Qizhen Vol. 57, 2
(E)-Cinnamoylferrocene 5-Benzylcarbodithioylhydrazone and its Chelates 65 68
Guo-Sheng Huang, Yong-Hong Liu, Bao-Hua Chen, and Yong-Xiang Ma Vol. 53, 1
The Chelates of Ferrocenecarbaldehyde Bicyclo[2,2,l]hept-5-en-2-ylcarbonylhydrazone with Lanthanide 141 145
S. Qingbao, W. Xiaoli, H. Guosheng, and M. Yongxiang Vol. 50, 3

Sunday, July 14, 2024

IMPACT FACTOR 2023
2.1
SCImago Journal Rank 2023
0.381
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2024 Chemical Papers