ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Qianqian

Kinetics of alite formation and ye’elimite decomposition in alite-ye’elimite cement clinker 5983 5993
Zheng, Jiaoling, Wei, Shuaifei, Wang, Qianqian, Li, Xiaodong, Ma, and Suhua Vol. 75, 11
Application of acid-promoted UiO-66-NH2 MOFs in the treatment of wastewater containing methylene blue 1401 1411
Yunxia Fang, Liuxue Zhang, Qianqian Zhao, Xiulian Wang, and Xu Jia Vol. 73, 6
Rapid quantification of analog complex using partial least squares regression on mass spectrum 1003 1012
Qianqian Li, Yue Huang, Kuangda Tian, Shungeng Min, and Chunming Hao Vol. 73, 4
Mechanical property of lignin-modified phenolic foam enhanced by nano-SiO2 via a novel method 763 767
Yajun Guo, Lihong Hu, Caiying Bo, Qianqian Shang, Guodong Feng, Puyou Jia, Baofang Zhang, and Yonghong Zhou Vol. 72, 3

Monday, October 25, 2021

IMPACT FACTOR 2020
2.097
SCImago Journal Rank 2020
0.344
SEARCH
Advanced
VOLUMES
XXVIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
© 2021 Chemical Papers