ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Ouyang

Synthesis and antibacterial activity of indole 3-substituted-[1,2,4]triazole derivatives 895 907
Li Zhu, Si-Yu Tang, Dan-Ping Chen, Cheng-Peng Li, Li-Hui Shao, Gui-Ping Ouyang, Zhen-Chao Wang, and Zhu-Rui Li Vol. 77, 2
Novel pyrimidine derivatives containing an amide moiety: design, synthesis, and antifungal activity 719 729
Wenneng Wu, Meihang Chen, Rui Wang, Haitang Tu, Maofa Yang, and Guiping Ouyang Vol. 73, 3
Synthesis of novel indole derivatives containing double 1,3,4-oxadiazole moiety as efficient bactericides against phytopathogenic bacterium Xanthomonas oryzae 17 25
Kun Tian, Xiao-Qin Li, Li Zhang, Yi-Yuan Gan, Jiao Meng, Shou-Qun Wu, Jin-Lin Wan, Yang Xu, Chao-Ting Cai, Gui-Ping Ouyang, and Zhen-Chao Wang Vol. 73, 1
Crystal structure and thermal chemical properties of 2-(2,4-dimethylanilino)-3-methyl-6-diethylaminofluorane 220 223
X. M. Li, C. F. Ding, B. Q. Tian, Q. Liu, S. S. Zhang, H. Xu, and P. K. Ouyang Vol. 60, 3

Thursday, April 18, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers