ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Long

Selective organic dye adsorption properties of aluminum oxide cluster 3003 3015
Simeng Yao, Shihao Fu, Henglong Tang, and Chang Sun Vol. 78, 5
Influence of different anions on the corrosion-inhibition performance of pyridyl ionic liquids 927 936
Lei Fan, Yuan Gao, Qiang Bi, Long Shi, Changbin Tang, Chengxian Yin, and Juanqin Xue Vol. 78, 2
Determination of sodium bicarbonate in compositions of smoke-type fireworks based on automatic potentiometric setting dynamic pH titration method 645 650
Lie-yuan Zhang, Jie-guang Liu, Ying Han, Shu-min Zhang, Long-fa Jiang, Chun-rui Zhan, Chen-hui Zeng, and Wen-jun Wang Vol. 78, 1
Determination of citrinin with a stable fluorescent zirconium(IV)-based metal–organic framework 2957 2966
Aloys Hitabatuma, Peilong Wang, Mengmeng Ma, Ruiguo Wang, and Xiaoou Su Vol. 77, 6
Dye-encapsulated metal–organic framework composites for highly sensitive and selective sensing of oxytetracycline based on ratiometric fluorescence 2295 2308
Peng-Chen Su, Long Yu, Mi Yuan, Ling-Xiao Wang, Ming-Tai Sun, Wei-Jie Hu, Hua Tan, and Su-Hua Wang Vol. 77, 4
Selective oxidation of isoeugenol to licarin A using CuFe2O4 catalysts under mild conditions 1583 1591
Oanh K. Nguyen, Long V. Dang, Son. T. Le, Tung D. Vu, Binh T. Nguyen, Thu T. M. Nguyen, and Dang V. Do Vol. 77, 3
Development of mobile phases containing high concentrations of UV–Vis absorbable components for ion chromatographic separation of anions with indirect photometric detection 1631 1644
Xiong Jun Zuo, Jinhui Liu, and Feng Long Gu Vol. 77, 3
Development of roasting-acid leaching-magnetic separation technology for recovery of iron from “dead ores” 977 986
Long Chen, Yanying He, Jian Hu, Qian Han, Shixi Gu, Pengzhang Chen, Xiayan Fang, and Fangfang Wu Vol. 77, 2
An electrochemical aptasensor based on catalytic hairpin self-assembly and co-amplification of AuPd/Fe-MOF and Au/Cu2O for ultrasensitive detection of Cd2+ 7577 7587
Jintao He, Baozhong Zhang, Panpan Tian, Ying Li, Xiaolong Liu, Xinyue Ma, Min Lin, Huina Zhu, Hanyu Chen, Liping Li, and Baoshan He Vol. 77, 12
The comparing on the adsorption/desorption of Pd(II) and Pt(IV) ions by using 4-chlorophenyl sulfoxide modified the reduced graphene oxide composite 6637 6646
Lei Chen, Rongxin Li, Yuanlong Li, Qijiang Shu, and Tao Yang Vol. 77, 11
Potassium promoted Fe–Ce composite oxides monolithic catalysts for catalytic soot combustion 7045 7052
Kun Wei, Xie Wang, Liming Shi, Sen Yang, Zhifeng Xue, Wei Qin, Junwei Wang, Kaixuan Xu, and Xianlong Zhang Vol. 77, 11
Kinetic analysis of wet process phosphoric acid hydrolysis of corncob 5999 6006
Yifan Yuan, Fuduo He, Xue Li, Dehua Xu, Zhengjuan Yan, and Xinlong Wang Vol. 77, 10
Microwave synthesis of zinc-trimesic acid metal–organic framework for visual fluorescence detection of tetracyclines 4777 4786
Song-Lin Zhang, Long Yu, Peng-Chen Su, Hong-Wei Ge, Ming-Tai Sun, and Su-Hua Wang Vol. 76, 8
Density functional methods study on the structures and spectral characteristics for pharmacophoric conformers, metabolites, and combined fragments of Erlotinib 3239 3257
Yue-Yue Weng, Xiang Sun, Long-Xin Wang, Ying-Yi Liao, and Chao-Jie Wang Vol. 76, 5
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine and polyetherimide decorated silver nanoparticles for colorimetric Mn2+ ions detection in aqueous solution 7253 7260
Zhikun Zhang, Chunyan Shang, Wenmeng Zhao, Yapeng Cao, Jilong Han, Cuixia Hu, and Yumin Liu Vol. 76, 11
A new phenothiazine-based fluorescent probe for detection of hydrazine with naked-eye color change properties 267 275
Nian Rao, Yi Le, Dan Li, Yan Zhang, Qin Wang, Li Liu, and Longjia Yan Vol. 76, 1
Self-assembly and steric hindrance for further host–guest interactions of a tetrahedral cage FeII4L4 4493 4499
Ning Bu, Wen-Yuan Wu, Peng Jiang, Zi-Yuan Zhan, Jin-Long Wan, Zi-Jing Wu, and Rong Wan Vol. 75, 9
Structural, morphological and photoluminescence properties of β-Ag2MoO4 doped with Eu3+ 1869 1882
Priscila B. Almeida, Ivo M. Pinatti, Regiane C. de Oliveira, Mayara M. Teixeira, Clayane C. Santos, Thales R. Machado, Elson Longo, and Ieda L. V. Rosa Vol. 75, 5
Preparation and characterization of modified self-crosslinking fluorocarbon acrylate latex 853 862
Tantan Shao, Yilu Gong, Xiaolong Chen, and Lijun Chen Vol. 75, 3
Nifedipine degradation by an electro-oxidation process using titanium-based RuO2–IrO2–TiO2 mixed metal oxide electrode 681 690
Mohd Dzul Hakim Wirzal, Palanivel Sathishkumar, Lina Abdullah Alshahrani, Abdull Rahim Mohd Yusoff, Feng Long Gu, Munawar Saeed Qureshi, Muhammad Khalid, and Faiz Muhammad Khokhar Vol. 75, 2
A novel tetraphenylethylene-functionalized arylimidazole AIEgen for detections of picric acid and Cu2+ 6297 6306
Yuanye Yin, Shuaishuai Zhang, Xuan He, Xiao Xu, Gaobin Zhang, Longmei Yang, Lin Kong, and Jiaxiang Yang Vol. 75, 12
Preyssler heteropolyacid supported on magnetic silica for hollow fiber solid-phase microextraction of anti-hypertensive drugs in human hair 6441 6454
Weidong Shi, Effat E. Shahri, Zarrin Es’hagi, and Jianglong Zhao Vol. 75, 12
Dual-model spectral sensing of D-fructose of a large linear range 6073 6081
Tao Zhao, Rongqi Chen, Aonan Sun, Longhua Xu, and Xiuhe Liu Vol. 75, 11
Novel A-π-D-π-A structure two-photon polymerization initiators based on phenothiazine and carbazole derivatives 5249 5256
Shanggeng Li, Jiaming Hu, Shuai Zhang, Cheng Feng, Longfei Zhang, Cheng Wang, Zhibing He, and Lin Zhang Vol. 75, 10
Preparation and properties of novel self-crosslinking long fluorocarbon acrylate (MMA–BA–DFMA–HPMA) polymer latex with mixed surfactants 5561 5569
Tantan Shao, Yilu Gong, Xiaolong Chen, and Lijun Chen Vol. 75, 10
Silicone acrylate dispersion based on semi-continuous seed emulsion polymerization using polymerizable emulsifiers 2875 2882
Yilu Gong, Tantan Shao, Xiaolong Chen, Shusen Cao, and Lijun Chen Vol. 74, 9
Modification of resveratrol via coupling six-armed PCL 1377 1382
Xue Zhang, Yanhe Wang, Zhuanzhuan Zhang, Wenlong Xia, Xiaofeng Song, and Liwei Ma Vol. 74, 5
Design, synthesis, and insecticidal/acaricidal evaluation of novel pyrimidinamine derivatives containing phenyloxazole moiety 963 970
Ning Zhang, Ming-Zhi Huang, Ai-Ping Liu, Min-Hua Liu, Li-Zhong Li, Chun-Ge Zhou, Ye-Guo Ren, Xiao-Ming Ou, Chu-Yun Long, Jiong Sun, Ming-Ming Dang, and Zhi-Li Lan Vol. 74, 3
Effect of metals and Co3O4 on the thermal decomposition reaction of sodium chlorate in an area of refuge 3475 3480
Na Gao, Ya-qing Dai, Long-zhe Jin, Chun-guo Ma, Jian-guo Liu, Zhao Wang, and Kariman Kaeryaer Vol. 74, 10
A quinoline-based Schiff base for significant fluorescent “turn-on” and absorbance-ratiometric detection of Al3+ 1469 1479
Yu-Qing Ma, Xue-Jiao Sun, Ming-Qiang Li, Shuang Zeng, Zhi-Yong Xing, and Jin-Long Li Vol. 73, 6
High-sensitivity thiocyanate spectrophotometric method for determination of perrhenate, an analogue of radioactive pertechnetate, under acidic condition 1093 1101
Hui Hu, Long-Li Sun, Yan-Ling Gao, Tian Wang, Yue-Fei Zhang, Hui-Xiong Wu, and Xiao-Hui Chen Vol. 73, 5
Research on a closed-loop method that enhances the electrokinetic removal of heavy metals from municipal solid waste incineration fly ashes 3053 3065
Tao Huang, Longfei Liu, Shilu Wu, and Shuwen Zhang Vol. 73, 12
Highly efficient and facile synthesis of β-enaminones catalyzed by diphenylammonium triflate 2857 2868
Ting-Ting Zhao, Jiang-Long Song, Feng-Qing Hong, Jian-Sheng Xia, and Jian-Jun Li Vol. 73, 11
Dependence of morphology, substrate and thickness of iron phthalocyanine thin films on the photocatalytic degradation of rhodamine B dye 2327 2337
Jing Xu, Lele Zhao, Wenlong Hou, Huiyun Guo, and Haiquan Zhang Vol. 72, 9
Multiple detection for hydrazine based on reduction of the 1,6,7,12-tetrachloroperylene diimide derivative 1927 1933
Lan Yu, Hongliang Liu, Xueqiang Liu, Jianmin Wang, Jing Xu, Hailong Wang, Wenlong Hou, and Haiquan Zhang Vol. 72, 8
Bi2O3/BiFeO3 heterostructure: preparation, characterization, and photocatalytic activity 1327 1337
Yingying Shi, Ming Xiao, Lijun Luo, Yefei Zhang, Shan Wang, Yu Chen, Yanju Long, Lingxin Li, and Fengzhi Jiang Vol. 72, 6
Preparation of a cerium/titanium composite with porous structure and enhanced visible light photocatalytic activity using β-cyclodextrin polymer microspheres as the template 369 379
Jinlong Li, Shuaiqiang Jia, Guozhe Sui, and Lijuan Du Vol. 72, 2
Iodine-mediated acyloxyselenenylation of alkenes 2745 2752
Xiaolong Wang, Junxing Wang, Hongjie Li, Jie Yan, and Zhenping Yang Vol. 72, 11
Aerobic oxidative conversion of benzylic alcohols with ammonia to nitriles catalyzed by CuCl/TEMPO/PIC 2679 2685
Longfei Yuan, Guohui Yin, Hong-yu Zhang, Yuecheng Zhang, and Jiquan Zhao Vol. 72, 10
Low-temperature catalytic oxidation of toluene over Mn–Co–O/Ce0.65Zr0.35O2 mixed oxide catalysts 161 172
Jie Feng, Zhong-Yan Hou, Xiao-Ying Zhou, Hai-Long Zhang, Tian-Qiong Cheng, Tao Lin, and Yao-Qiang Chen Vol. 72, 1
Studies on the calcium poisoning and regeneration of commercial De-NO x SCR catalyst 1921 1928
Jingying Li, Xiaolong Tang, Fengyu Gao, Honghong Yi, and Shunzheng Zhao Vol. 71, 10
Promotional effect of cobalt addition on catalytic performance of Ce0.5Zr0.5O2 mixed oxide for diesel soot combustion 1370 1379
Yan-Hua Zhang, Hai-Long Zhang, Yi Cao, Yi Yang, Bao-Qiang Xu, Ming Zhao, Mao-Chu Gong, Hai-Di Xu, and Yao-Qiang Chen Vol. 70, 10
Microwave-assisted continuous reactive distillation process for preparation of ethyl acetate 1380 1388
Hui Ding, Jin-Long Qi, Yu-Jie Gao, Ru-Ru Chen, She-Jiang Liu, and Xu Han Vol. 70, 10
A new procedure for the synthesis of 2-[(4-dodecyloxyphenyl)sulfonyl]butanoic acid 1237 1243
Yun-Long Shi, Ling Wang, Chao Qian, Ming Tao, Zu-Tai Liao, and Xin-Zhi Chen Vol. 69, 9
A simple pyridine-based colorimetric chemosensor for highly sensitive and selective mercury(II) detection with the naked eye 527 535
Jian-Ting Pan, Fei Zhu, Lin Kong, Long-Mei Yang, Xu-Tang Tao, Yu-Peng Tian, Hong-Bo Lu, and Jia-Xiang Yang Vol. 69, 4
Fabrication of paper-based analytical device by silanisation of filter cellulose using alkyltrimethoxysilane coupled with UV radiation 262 268
Long-Fei Cai, Ming-Hua Zhong, Wen-Yin Chen, Chun-Xiu Xu, and Yun-Ying Wu Vol. 69, 2
Effect of SO2 on SCR activity of MnOx/PG catalysts at low temperature 1548 1555
Xian-Long Zhang, Shuang-Shuang Lv, Cui-Ping Zhang, Xue-Ping Wu, Lian-Feng Zhang, Jun-Wei Wang, Xiao-Bin Jia, and Heng-Jian Zhang Vol. 69, 12
Microwave hydrothermal synthesis, characterisation, and catalytic performance of Zn1−xMnxO in cellulose conversion 1213 1218
Maria I. B. Bernardi, Vinícius D. Araújo, Caue Ribeiro, Waldir Avansi, Elson Longo, Nilson J. A. de Albuquerque, Simoni M. P. Meneghetti, Rusiene M. Almeida, and Humberto V. Fajardo Vol. 68, 9
Polyaniline micro-/nanostructures: morphology control and formation mechanism exploration 876 890
Yu Li, Jian-Long Zheng, Jing Feng, and Xin-Li Jing Vol. 67, 8
Analysis of streptolydigin degradation and conversion in cultural supernatants of Streptomyces lydicus AS 4.2501 652 659
Liangzhi Li, Jiaolong Fu, Yexian Qiu, and Jinlian Wang Vol. 65, 5
Preparation of nanocrystalline anatase TiO2 using basic sol-gel method 382 387
Xiong Bi-Tao, Zhou Bao-Xue, Li Long-Hai, Cai Jun, Liu Yan-Biao, and Cai Wei-Min Vol. 62, 4
Evaluation of Equilibrium Constants from Potentiometrie Z—pH Normalized Curves Using the Partial Least Squares (PLS) Self-Calibration Method 162 166
J. Perůtka, J. Havel, L. Galindo, F. G. Montelongo, and J. J. Arias León Vol. 50, 4
The Synthesis of Substituted Thiosemicarbazones Containing Ferrocenyl Group 45 47
Q. Chang-Long and D. Bo-Liang Vol. 47, 1
Sorption Mechanism of n-Alkane Vapors on Synthetic Zeolite 151 153
J. Longauer and J. Dudáš Vol. 46, 3
Utilization of experimental sorption data in estimation of the heat of adsorption 593 597
J. Longauer and J. Dudáš Vol. 45, 5
Complexation equilibria in the systems bi(iii)-2-(2'-thiazolylazo)-4,6-dimethylphenol and hg(ii)-2-(4',5'-dimethyl-2'-thiazolylazo)-4,6-dimethylphenol 513 518
B. Santana, M.J. Sánchez, J.J. Arias, and F. Garciá-Montelongo Vol. 42, 4
Experimental study of adsorption equilibrium of n-alkanes vapor mixtures on synthetic zeolite 453 460
J. Longauer, J. Ilavský, and A. Brunovská Vol. 37, 4
Experimental study of sorption kinetics of n-alkanes vapor mixtures on synthetic zeolites 721 736
J. Longauer, J. Ilavský, and A. Brunovská Vol. 35, 6
Dynamics of binary adsorption in a continuous stirred tank reactor 291 297
J. Ilavský, A. Brunovská, and J. Longauer Vol. 35, 3
Gas and vapor sorption in a gradientless reactor 145 154
J. Ilavský and J. Longauer Vol. 32, 2
Kinetics of sorption in a stirred semiflow adsorber 296 302
J. Ilavský, J. Longauer, and A. Brunovská Vol. 29, 3
Alternative syntheses of methylated sugars. X. Methyl pyranosides of 2-O-methyl-D-glucose 415 420
P. Kováč and Ž. Longauerová Vol. 27, 3
Alternative Syntheses of Methylated Sugars. VI.* 3,4-Di-O-methyl- and 4,6-Di-O-methyl-D-glucopyranose 179 182
P. Kováč and Ž. Longauerová Vol. 26, 2

Monday, May 20, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers