ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Fan

Green hydrogen photoelectrochemically produced from Red Sea water using a photocathode dichalcogenides (CoS2)-CoO/Poly-2-aminothiophenol nanocomposite with moon-like shape 5393 5405
Mohamed Rabia, Eman Aldosari, and Qinfang Zhang Vol. 78, 9
Screening the effects of additional donors, numbers, and positions of π-spacers on perylene-based sensitizers for dye-sensitized solar cell applications 4801 4811
D. Nicksonsebastin, P. Pounraj, Ahmad Irfan, Aijaz Rasool Chaudhry, V. Vetrivelan, and M. Prasath Vol. 78, 8
Toxicity of energetic nanomaterials assessed on L929 fibroblasts 3507 3514
Sijia Liu, Can Tang, Kai Jiang, Liyuan Zhang, Nan Ma, Yang Li, Meikun Fan, and Bing Huang Vol. 78, 6
Facile access to a methylthiocoumarinyl formate as highly selective and sensitive fluorescent probe for hypochlorite 3607 3615
Yu Shi, Baijun Zhao, Ji Fan, Yong Zhao, Yanxi Song, Huachao Li, Zhiyu Shao, and Hongqi Li Vol. 78, 6
Preparation and characterization of sodium titanate nanorods on the surface of cordierite for soot catalytic combustion 3983 3996
Li-Ping Cao, Yi-Fan Du, Meng-Jie Zhang, Yuan Du, Qing-Min Li, and Wei Wang Vol. 78, 6
Rod-shaped hollow mesoporous silica drug delivery system: synthetic design, ibuprofen delivery, and optical imaging 3997 4005
Yanli Wu, Xiaogao Guan, Xianzhu Xu, Ruchun Yang, Fangfang Kong, Xi Chen, and Qiang Xiao Vol. 78, 6
Innovating in the production of activated carbon through the reuse of fermented biomass 2681 2685
Márcia Soares Gonçalves, Polyany Cabral Oliveira, Sabryna Couto Araujo, Eliézer Luz do Espirito Santo, Jaci Lima Vilanova Neta, Paulo Neilson Marques dos Anjos, Marcio Luis Oliveira Ferreira, Luiz Carlos Salay, Igor Carvalho Fontes Sampaio, Marta Maria Oliveira dos Santos, Muhammad Irfan, Julieta Rangel de Oliveira, and Marcelo Franco Vol. 78, 4
K+ doping Ce-Sm oxide catalysts on cordierite honeycomb ceramic substrate for soot catalytic combustion 2275 2285
Ronglu Shu, Yifan Du, Liping Cao, Hui Zhao, Xiaoying Luo, and Wei Wang Vol. 78, 4
Magnetic nanocomposites as multifunctional carriers for enzymes immobilization: a review 1353 1365
Li Zaixing, Li Chao, Zhang Qinqin, Hong Chen, Zhang Wenjing, Xu Bingbing, Qin Xue, Li Guixia, and Ning Zhifang Vol. 78, 3
The effects of amino-modified graphene oxide on the water molecules diffusion and seawater barrier properties of DGEBA/3,3′-DDS epoxy resin: a molecular dynamics simulation 1469 1479
Youhui Xu, Jieyu Li, Hongbo Liang, Yuqing Xiong, Weisong Sun, Xiaoying Cao, Hongxia Cao, Fanting Kong, and Hengjiao Gao Vol. 78, 3
Influence of different anions on the corrosion-inhibition performance of pyridyl ionic liquids 927 936
Lei Fan, Yuan Gao, Qiang Bi, Long Shi, Changbin Tang, Chengxian Yin, and Juanqin Xue Vol. 78, 2
Preparation of solvent-resistant composite polyimide nanofiltration membranes by vacuum-assisted interfacial polymerization combined with a magnetic field array of carbon nanotubes 1291 1302
Wenzhong Ma, Xinlei Dai, Jing Zhong, Chenchen Ding, Xiangyuan Song, Ziang Wei, Xinmiao Zhang, Fanning Meng, and Hideto Matsuyama Vol. 78, 2
Purification with macroporous resin and antioxidant activity of polyphenols from sweet potato leaves 181 188
Li-Feng Yang, Wei Nie, Yan-Ping Cui, Feng-Li Yue, Xiao-Tong Fan, and Ru-Ying Sun Vol. 78, 1
Multigram-scale synthesis of GS-4997, an inhibitor of apoptosis signal-regulating kinase 1 4797 4806
Hao Yue, Yating Zhang, Jing Feng, Jun Zhang, Yaning Yao, Yunlei Hou, Yanfang Zhao, and Ping Gong Vol. 77, 9
Correction to Facile synthesis of high quality hard carbon anode from Eucalyptus wood for sodium-ion batteries 5599 5599
Jinyu Liu, Liyong Wang, Zhenyu Huang, Fenglan Fan, Liansheng Jiao, and Fenghua Li Vol. 77, 9
Interactions of CdSe and CdSe@ZnS quantum dots with transferrin and effects on the iron ions release 3703 3712
Zhiqiang Zhou, Jianfang Cen, Huixiao Wang, Yu Sun, and Liyun Yang Vol. 77, 7
Optical spectroscopy and nonlinearity of doxepin-loaded copper oxide nanoparticles 3779 3790
Jun Yang, Jian-He Liu, Ke-Wei Fang, Chang-Xing Ke, Wei-Dan Zhang, Hui-Tao Wang, and Reza Tayebee Vol. 77, 7
Temperature dependence of deposition behavior and corrosion resistance of zinc coatings electroplated on copper substrates from ethaline electrolyte 3201 3212
Fan Jiang, Tianqi Zhu, Hongyan Wu, and Shaofu Li Vol. 77, 6
Methanol to highly aromatic gasoline production over CuO-ZnO/HZSM-5 catalyst prepared by ultrasound-assisted co-impregnation 2469 2482
Erfan Aghaei, Zahra Taheri Rizi, Fatemeh Kazemi Zangeneh, Bahram Ghanbari, Lale Shirazi, and Yahya Zamani Vol. 77, 5
New arylidene-linked chromane-2,4-dione analogs as potential leads for diabetic management; syntheses, α-amylase inhibitory, and radical scavenging activities 2581 2604
Israr ul Haq, Irfan Ali, Khalid Mohammed Khan, Sridevi Chigurupati, Atiya Habib, Uzma Salar, Manzoor Ahmad, Sreenath Konanki, Shatha Ghazi Felemban, Muhammad Taha, and Zaheer Ul Haq Vol. 77, 5
Lab-scale testing and evaluation of microbes' ability to reduce oil viscosity 1869 1878
Muhammad Murtaza, Irfan Khan, Temoor Muther, Fahad Iqbal Syed, Muhammad Farukh Hunain, Muhammad Shakir, Hassan Aziz, Bariya Khan, Muhammad Anas Siddiqui, Muhammad Fasih, and Ajmal Yousif Vol. 77, 4
Enhanced fluorescent probe with high selectivity and sensitivity to hypochlorous acid 2309 2315
Fang Fang, Meixia Tan, Yihua Zhang, Lifen Chen, Houzheng Chen, Mei Lin, and Fang Ke Vol. 77, 4
A highly selective fluorescent probe for the detection of exogenous and endogenous hypochlorous acid/hypochlorite 2317 2325
Huiqin Wei, Meixia Tan, Yitong Lin, Houzheng Chen, Xinyao Wu, Zhiqiang Zhang, and Fang Ke Vol. 77, 4
Development of roasting-acid leaching-magnetic separation technology for recovery of iron from “dead ores” 977 986
Long Chen, Yanying He, Jian Hu, Qian Han, Shixi Gu, Pengzhang Chen, Xiayan Fang, and Fangfang Wu Vol. 77, 2
Straightforward synthesis of 9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide derivatives containing P–N bonds 7999 8006
Marco Bortoluzzi, Lodovico Agostinis, Stefan Ghincolov, Valentina Ferraro, Giacomo Marra, and Jesús Castro Vol. 77, 12
Multigram‑scale synthesis of BTK inhibitor BIIB068 6471 6481
Donghao Jia, Mingfang Gu, Xinyue Yu, Kunyang Yuan, Sixuan Wang, Mingzhang Guo, and Ping Gong Vol. 77, 11
Efficiency of didecyldimethylammonium chloride as a microbial corrosion inhibitor for 7B04 aluminum alloy in an aircraft fuel system 6815 6828
Ruifang Han, Shuai Wang, Husong Rong, Xinru Ge, Mingxiao Shen, Jie Yang, Weijie Fan, Borong Shan, and Xiaodong Zhao Vol. 77, 11
Polyethylene glycol functionalized CuO/rGO nanocomposite based electrochemical sensor for ultra-sensitive electro-oxidation of bromoxynil in vegetables 7215 7223
Jamil A. Buledi, Madeeha Batool, Sidra Ameen, Amber R. Solangi, Arfana Mallah, Ismail Murat Palaybik, Syed Tufail H. Sherazi, and Saba Ali Vol. 77, 11
Kinetic analysis of wet process phosphoric acid hydrolysis of corncob 5999 6006
Yifan Yuan, Fuduo He, Xue Li, Dehua Xu, Zhengjuan Yan, and Xinlong Wang Vol. 77, 10
Novel amide derivatives containing a pyridine moiety: design, synthesis as potential fungicides 6299 6310
Xin Luo, Yifang Chen, Yu Wang, Zhifu Xing, Ju Peng, Chongfen Yi, and Jixiang Chen Vol. 77, 10
Synthesis, characterization and antibacterial properties of chitosan/Ag2S/CQDs hydrogel 207 217
Hongxia Li, Yongdong Liu, Xiang Gao, Xiaohui Niu, Haiyan Fan, and Kunjie Wang Vol. 77, 1
Pyrolysis and kinetic study of ethanol and DME inside a shock tube 229 239
Yong-chao Dong, Zhi-hao Ma, En-yu Lv, Xin Wang, Xin Li, and Yi-fan Jin Vol. 77, 1
Treatment of whitewater from pulp and paper industry using membrane filtrations 5001 5010
Tonni Agustiono Kurniawan, Mohd Hafiz Dzarfan Othman, Mohd Ridhwan Adam, Hui Hwang Goh, Ayesha Mohyudin, Ram Avtar, and Tutuk Djoko Kusworo Vol. 76, 8
Simple chiral sulfinyl imine–thioether ligands for Pd-catalyzed allylic alkylation 4615 4620
Ge-Yun You, Xiao-Feng Liu, Pei-Wen Fang, Lu-Fang Liang, Cheng-Hao Dai, and Bin Feng Vol. 76, 7
Multiple linear regression to predict the brightness of waste fibres mixtures before bleaching 4351 4365
Giorgio Tofani, Iris Cornet, and Serge Tavernier Vol. 76, 7
Design of an ICT-based fluorescent probe with excellent sensitivity for visualizing GSH levels in live cells 4571 4579
Yuting Du, Hongliang Wang, SanHu Zhao, Jianfeng Fan, Shuai Huang, and Yiqian Hao Vol. 76, 7
In situ growth of water soluble CdS quantum dots by electron beam radiation and its cytotoxicity on mouse embryonic osteoblast precursor MC3T3-E1 cells in vitro 2623 2635
Xiao-Fang Song, Jin-Yu Yang, Yuan Zhao, Dong-Liang Liu, Ya-Yang Wang, Lu Rao, Huang-Qin Chen, Yue-Sheng Li, and Yi Liu Vol. 76, 5
Multigram-scale synthesis of GSK 2,256,294, an inhibitor of soluble epoxide hydrolase in clinical evaluation 2883 2891
Meibo Duan, Siyu Fu, Yu Han, Ye Tian, Jia Jiang, Yongpeng Xing, Yunlei Hou, and Yanfang Zhao Vol. 76, 5
Investigation on impact of mutual interactions between elements of Ag nano-particle core-MOF material shell nano-complex and incorporated hemoglobin on electro-catalysis on H2O2 electro-reduction 2703 2719
Ke Wei Sun, Fang Wang, Ting Mei Ma, and Han Zeng Vol. 76, 5
Analysis of mixing effect and power consumption of cone-bottom dual Rushton turbines stirred tank 2177 2191
Yong-Xin Dai, Zhao-Hui Wang, Yi-Wei Fan, and Zi-Qiang Cheng Vol. 76, 4
Interaction of ionic liquids with human serum albumin in the view of bioconcentration: a preliminary study 2405 2417
Dorota Kowalska, Stefan Stolte, Dariusz Wyrzykowski, Piotr Stepnowski, and Joanna Dołżonek Vol. 76, 4
Synthesis of chrome-tanning agents from chromate wastewater 2505 2512
Hongda Fang, Min Zhou, Xinru Li, Yidong Mi, Hailei Su, Xuesong Liu, Fanfan Wang, Haiyan Chen, and Yuan Wei Vol. 76, 4
Adsorption performance of CeO2@NS-HNbMoO6 for ethyl mercaptan in methane gas 2495 2504
Lifang Hu, Xianyun Zheng, Jichao Zhu, and Jie He Vol. 76, 4
Investigation of the effect of temperature and electrolytes on the physicochemical parameters for the self-assembly of dodecyltrimethylammonium bromide 1501 1511
Md Al Amin Hossain, Mst. Nigar Sultana, Javed Masood Khan, Md. Tuhinur R. Joy, Suman C. Mohanta, Md. Ruhul Amin, Md. Farhad Hossain, Mohammad Irfan, Mohammad Z. Ahmed, Dileep Kumar, Md. Anamul Hoque, and Shariff E. Kabir Vol. 76, 3
Fabrication and in vitro/in vivo characterization of Eudragit enteric nanoparticles loaded with indomethacin 1119 1133
Xingrong Wang, Mufang Wang, Qi Wang, Ye Yuan, Qiulian Hao, Yanping Bi, Yujing He, Jing Zhao, and Jifu Hao Vol. 76, 2
Facile synthesis of high quality hard carbon anode from Eucalyptus wood for sodium-ion batteries 7465 7473
Jinyu Liu, Liyong Wang, Zhenyu Huang, Fenglan Fan, Liansheng Jiao, and Fenghua Li Vol. 76, 12
Iron oxide clusters on g-C3N4 promote the electron–hole separation in photo-Fenton reaction for efficient degradation of wastewater 7553 7563
Yu Fan, Chong He, and Yuliang Li Vol. 76, 12
Recent green synthetic approaches toward Ullmann reaction: a review 7275 7293
Rabia Akhtar, Ameer Fawad Zahoor, Muhammad Irfan, Tanveer Hussain Bokhari, and Atta ul Haq Vol. 76, 12
Determination of thiamine and pyridoxine in food supplements by a green ultrasensitive two-dimensional capillary electrophoresis hyphenated with mass spectrometry 6235 6245
Ivana Cizmarova, Michaela Matuskova, Ondrej Stefanik, Andrea Horniakova, Peter Mikus, and Juraj Piestansky Vol. 76, 10
Hydrated magnesium (II) with H-bonded hexamethylenetetramine and co-ligands: synthesis, structural characterization, thermal decomposition, and hirshfeld surface analysis 6385 6400
Tambua Neville Milo, Che Dieudonne Tabong, Jean Hubert Nono, Eni Donatus Bekindaka, Divine Mbom Yufanyi, and Moise Ondoh Agwara Vol. 76, 10
Wearable hydration and pH sensor based on protein film for healthcare monitoring 4927 4934
Chen Hou, Fan Zhang, Caifeng Chen, Yifan Zhang, Ronghui Wu, Liyun Ma, Changjian Lin, Wenxi Guo, and Xiang Yang Liu Vol. 75, 9
Discovery of 3-(1H-indol-5-yl)-1,2,4-oxidizable derivatives as non-competitive α-glucosidase inhibitors 4661 4667
Juan Zhang, Yong-Xi Ge, Lei Fang, Kong-Kai Zhu, Shan-Kui Liu, Kai-Ming Wang, and Cheng-Shi Jiang Vol. 75, 9
New phosphonium ionic liquid with neodecanoate anion as butyric acid extractant 3965 3977
Ján Marták, Tibor Liptaj, Milan Polakovič, and Štefan Schlosser Vol. 75, 8
Facile synthesis of Te-doped ZnO nanoparticles and their morphology-dependent antibacterial studies 4317 4326
Aishwarya Singh, Bhavani Prasad Nenavathu, Irfan, and Mohd. Mohsin Vol. 75, 8
A ratiometric fluorescent probe for rapid detection of extremely acidic and alkaline pH in aqueous solution 3317 3326
Jian-Bin Chao, Yue-Xiang Duan, Yong-Bin Zhang, Cai-Xia Yin, Ming-Gen Zhao, Jin-Yu Sun, and Fang-Jun Huo Vol. 75, 7
A red-emitting fluorescent probe for visualizing mitochondrial microviscosity by cell imaging 2517 2523
Yeming Zhang, Bingsong Xu, Hao Chen, Bin Fang, Hui Wang, and Lei Hu Vol. 75, 6
Effects of CaO-MgCO3 on the combustion behavior and emission properties of SO2 and NOx during semi-coke combustion 2495 2501
Gui-lin Wu, Rui-tang Guo, Yuan-zhen Liu, Chao-peng Duan, Yu-fang Miao, Jing-wen Gu, and Wei-guo Pan Vol. 75, 6
Synthesis, characterization and application of ZnO and Ag-doped ZnO nanostructures against human liver cells (HepG2). A suitable candidate for valproate 2191 2196
Feng Gao, Rui Zhang, Fang Ma, Bo Liu, Meng Zhang, and Jihong Yang Vol. 75, 5
Construction and characterization of sandwich-type laccase electrode based on functionalized conducting polymers 725 733
Feifan Wang, Xinxin Yu, and Guangtao Zhao Vol. 75, 2
Study on foam extinguishing agents based on hydrocarbon and perfluorinated branched short-chain fluorocarbon surfactants mixed system 6241 6255
Ya-Wen Yang, Jia-Qing Fang, Min Sha, Ding Zhang, Ren-Ming Pan, and Biao Jiang Vol. 75, 12
Fabrication of hybrid membranes based on poly(ether-sulfone)/Materials Institute Lavoisier (MIL-53)(Al) and its enhanced CO2 gas separation performance 6519 6530
Witri Wahyu Lestari, Burhan Fatkhur Rahman, Jeesica Hermayanti Pratama, Desi Suci Handayani, Triyanda Gunawan, Nurul Widiastuti, and Hamzah Fansuri Vol. 75, 12
Estimation of hydrogen peroxide effectivity during bleaching using the Kappa number 5749 5758
Giorgio Tofani, Iris Cornet, and Serge Tavernier Vol. 75, 11
Electrospinning synthesis of N-doped TiO2 fiber membranes and its enhanced photocatalysis performance 115 122
Jie Gao, Lingfan Zhang, Junchao Qian, Feng Chen, and Wenqing Zhang Vol. 75, 1
The relationship between crystal structures and thermochromism in CoMoO4 237 248
Rosiane K. S. Costa, Stéfani C. Teles, and Kisla P. F. Siqueira Vol. 75, 1
Pharmacological classification of anticancer drugs applying chromatographic retention data and chemometric analysis 265 278
Marcin Gackowski, Marcin Koba, Robert Pluskota, Emilia Daghir-Wojtkowiak, Paulina Szatkowska-Wandas, and Stefan Kruszewski Vol. 75, 1
A novel sulfonamide derivative as a strong and selective apototic agent against hematological malignancies 2965 2976
Álisson Bigolin, Mariana F. Maioral, Natália M. Stefanes, Alessandra Mascarello, Louise D. Chiaradia-Delatorre, Ricardo J. Nunes, Rosendo A. Yunes, and Maria Cláudia Santos-Silva Vol. 74, 9
Synthesis, characterization and thermal properties of 1,10-phenanthroline mixed-ligand complexes of cobalt(II) and copper(II): metal-mediated transformations of the dicyanamide ion 3003 3016
Donatus B. Eni, Divine M. Yufanyi, Jean H. Nono, Che D. Tabong, and Moise O. Agwara Vol. 74, 9
Separation of noble gases using CHA-type zeolite membrane: insights from molecular dynamics simulation 3057 3065
Amir Hasanzadeh, Jafar Azamat, Siamak Pakdel, Hamid Erfan-Niya, and Alireza Khataee Vol. 74, 9
Synthesis and application of a novel phosphoryl thiourea-containing flame retardant for epoxy resin 2403 2414
Ge-Yun You, Hong-Wu He, Bin Feng, Yu-Ying Tang, Zhi-Quan Cheng, and Fang-Fang Fan Vol. 74, 8
Synthesis and characterization of novel phosphorescent host materials based on triphenylpyridine derivatives 2145 2152
Xu Zhang, Qingqing Ye, Yingtao Fan, Xiaoyu Hu, and Yingzhong Shen Vol. 74, 7
Synthesis and characterization of a novel Schiff base and its enhancement on flame retardancy of epoxy resins 2201 2210
Ge-Yun You, Hong-Wu He, Bin Feng, Yu-Ying Tang, Fang-Fang Fan, Zhi-Quan Cheng, Chang-Jie Yang, and Cong Liang Vol. 74, 7
Mo-doped Al2O3-ZrO2-based composite as catalyst for one-step production of alkyl-substituted monophenols from lignin via direct deoxygenation 1867 1880
Fang-Li Du, Yan-Ming Li, Xue-Quan Xian, Bo Lu, Gang Huang, Pei-Duo Tang, and Jun-Xiang Lai Vol. 74, 6
Establishment of a HPLC fingerprint method and its application in evaluating the overall change of organic matter in a complex environment: taking the settled house dust as an example 1551 1559
Qin Yang, Handong He, Tianyi Luo, Zijie Wang, Xiaofang Zhang, and Jianghong Yang Vol. 74, 5
Synthesis and bacterial inhibition of novel Ag2S–N–CQD composite material 1517 1524
Kunjie Wang, Lei Liang, Jialin Xu, Hongxia Li, Mei Du, Xiaoliang Zhao, Deyi Zhang, Huixia Feng, and Haiyan Fan Vol. 74, 5
A carbazole-based fluorescent probe for ultra-fast detection of ClO and its application to live cell imaging 1171 1176
Jianbin Chao, Yuexiang Duan, Yongbin Zhang, Fangjun Huo, Caixia Yin, Miao Xu, and Ming Li Vol. 74, 4
Synthesis of unsymmetric 1,3-diynes from bromoallenes using the catalysis of CuI and amino acid 1367 1373
Wenfang Jiang, Guanghua Shao, Ying Liu, and Xin Du Vol. 74, 4
Synthesis and gas permeation analysis of TiO2 nanotube-embedded cellulose acetate mixed matrix membranes 821 828
M. Hamza Rashid, Sarah Farrukh, Sofia Javed, Arshad Hussain, X. Fan, Sarim Ali, and Muhammad Ayoub Vol. 74, 3
Synthesis and characterization of one impurity in esomeprazole, an antiulcerative drug 867 877
Zhen-Tao Liu, Xia Meng, Shi-Min Fang, Li-Zhen Wang, Zhen-Zheng Wang, Geng Yang, Hong-Dong Duan, and Ai-You Hao Vol. 74, 3
The influence of physical factors on the halochromic behavior of the pH-sensitive sulfonphthaleine dyes: a DFT study 4355 4363
Maryam Mojbafan, Farzaneh Zanjanchi, and Mahboubeh Taherkhani Vol. 74, 12
Voltammetric determination of phentolamine mesylate in pharmaceutical formulations at poly (4-aminobenzene sulfonic acid)-modified glassy carbon electrode 4411 4417
Sen Fan, Lei Ji, Guoliang Mao, Xin Sui, Huan Wang, Yuanhai Zhu, and Hua Song Vol. 74, 12
Aluminium powder as a reactive template for preparation of carbon flakes from CCl4 4599 4607
Erik Šimon, Peter Billik, Ľubomír Orovčík, Štefan Nagy, Vlasta Sasinková, Martin T. Palou, Martin Škrátek, Veronika Trembošová, and Gustav Plesch Vol. 74, 12
Highly selective and stable ZrO2–Al2O3 for synthesis of dimethyl carbonate in reactive distillation 3503 3515
Ning Tao, Jidong Liu, Yajin Xu, Yuchen Feng, Yiyan Wang, Wenrui Liu, Hefang Wang, and Jianhua Lv Vol. 74, 10
Quantitative density operator analysis of correlation spectroscopy NMR experiments 3641 3649
Fengfang Chen, Shengrong Lai, Honghao Cai, Zhiliang Wei, Hanping Ke, Lin Chen, and Liangjie Lin Vol. 74, 10
Approximate analytic solutions for a chemical tubular reactor model using the Adomian decomposition method 167 174
Ben Gao and Chunfang He Vol. 74, 1
Kinetic models of simple alcohols SCWG 333 347
D. Štefanko, R. Rusková, and Ľ. Jelemenský Vol. 74, 1
Retraction Note: Analysis of the dynamics of laser induced plume propagation from liquid matrix using fast photography 371 371
Xing Fan, Jian Xiao, Guang-Zhou Hu, Yun-Peng Zhao, Shi-Gang Kang, Jin-Li Lu, and Hong-Ru Fan Vol. 74, 1
Validated micellar electrokinetic capillary chromatography (MECC) method for determination of 5-hydroxymethylfurfural in honey and comparison with HPLC 2209 2220
Tufan Güray, Neşe Yılmaz Tuncel, Muzaffer Tunçel, and Ulku Dilek Uysal Vol. 73, 9
An improved synthesis of the 5-HT1A receptor agonist Eptapirone free base 1321 1331
Wei Peng, Jian Chen, Hui Liu, Xiufang Li, Zhiwei Deng, Jing Yuan, Yizhou Peng, Yanjing Yang, and Shian Zhong Vol. 73, 6
Application of acid-promoted UiO-66-NH2 MOFs in the treatment of wastewater containing methylene blue 1401 1411
Yunxia Fang, Liuxue Zhang, Qianqian Zhao, Xiulian Wang, and Xu Jia Vol. 73, 6
A simple fluorescent pH probe and its application in cells 1481 1488
Jian-bin Chao, Ming Li, Yong-bin Zhang, Cai-xia Yin, and Fang-jun Huo Vol. 73, 6
Theoretical study on kinetics of ammonia-catalyzed ground-state tautomerization in 2-pyridone: effect of chemical modification 1561 1569
Mei Ni and Hua Fang Vol. 73, 6
Synthesis, characterization and antimicrobial activity of hybrid-structured Ag@CeO2 nanoparticles 1279 1286
Kunjie Wang, Pengyuan Su, Hongxia Li, Yanping Wu, Deyi Zhang, Huixia Feng, and Haiyan Fan Vol. 73, 5
Technological condition optimization and kinetic study on the electrochemical soluble manganese(III) production in H2SO4 821 831
Jinfang Chen, Sihao Liu, and Yan Wang Vol. 73, 4
Effect of polyoxymethylene dimethyl ethers on particle properties and diesel particulate filter regeneration 455 468
Jing Tian, Yixi Cai, Xiaoyu Pu, Linbo Gu, Yunxi Shi, Yingxin Cui, and Runlin Fan Vol. 73, 2
Synthesis of highly luminescent nanocomposite LaF3:Ln3+/Q-dots-CdTe system, exhibiting tunable red-to-green emission 2907 2911
Lenka Řezáčová, Marcin Runowski, Přemysl Lubal, Andrzej Szyczewski, and Stefan Lis Vol. 73, 12
One-pot synthesis of 2,3-bis-(4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-3-yl)succinates and arylmethylene-bis-3,3′-quinoline-2-ones 27 37
Ashraf A. Aly, Essmat M. El-Sheref, Aboul-Fetouh E. Mourad, Momtaz E. M. Bakheet, Stefan Bräse, and Martin Nieger Vol. 73, 1
A review on liquid-phase heterogeneous dehydrogenation of formic acid: recent advances and perspectives 2121 2135
Likai Zhang, Wei Wu, Zhao Jiang, and Tao Fang Vol. 72, 9
Utilization of statistical analysis of FT-IR spectra in forensic examination of paper 2265 2272
Radko Tiňo, Katarína Vizárová, Jana Provazníková, Štefan Šutý, and Soňa Kirschnerová Vol. 72, 9
A simple coumarin-based fluorescent probe for specific detection of cysteine over homocysteine and glutathione 1461 1466
Haixia Qiao, Yali Meng, Yanxia Zhang, Jiaxing Sun, Tao Wang, Xiaojie Zhang, Feifan Wang, and Yan-Fei Kang Vol. 72, 6
Effect of chelating agents on catalytic performance of Cr/γ-Al2O3 dehydrogenation catalysts 921 928
Guangjian Wang, Xingyuan Sun, Xinshan Niu, Fanfei Meng, and Fang Wang Vol. 72, 4
Mechanical property of lignin-modified phenolic foam enhanced by nano-SiO2 via a novel method 763 767
Yajun Guo, Lihong Hu, Caiying Bo, Qianqian Shang, Guodong Feng, Puyou Jia, Baofang Zhang, and Yonghong Zhou Vol. 72, 3
Degradation of ofloxacin by UVA-LED/TiO2 nanotube arrays photocatalytic fuel cells 359 368
Bin Xia, Juan-juan Yao, Chen-xi Han, Zhi Zhang, Xiang-yu Chen, and Yan-juan Fang Vol. 72, 2
Absorption of ammonia in the melt of ammonium nitrate 3119 3128
Vladimír Danielik, Jana Jurišová, Pavel Fellner, Radka Štefancová, and Milan Kučera Vol. 72, 12
A novel silane coupling agent with peroxy groups used as an initiator in the graft polymerization of AN or MMA on nano-TiO2 2871 2877
Yazhen Wang, Rifang Li, Hongge Jia, Guoxing Yang, Yutao Di, Chenxi Xu, Liqun Ma, Hui Zhang, Yongli Zhou, Yu Zang, Shuangping Xu, Zhaoyang Sun, Liwu Zu, Chenge Yue, and Tianyu Lan Vol. 72, 11
Optimized design of novel Pt decorated 3D BiOBr flower-microsphere synthesis for highly efficient photocatalytic properties 2413 2423
Zhen Zhang, Yunfang Wang, Xiaochao Zhang, Changming Zhang, Yawen Wang, Hui Zhang, and Caimei Fan Vol. 72, 10
A label-free electrochemical immunosensor based on multi-functionalized graphene oxide for ultrasensitive detection of microcystin-LR 71 79
YunXia Hu, Fang Shang, Yuan Liu, Sui Wang, Yufang Hu, and Zhiyong Guo Vol. 72, 1
An effective and convenient synthesis of cordycepin from adenosine 149 160
Shen Huang, Hui Liu, Yanhua Sun, Jian Chen, Xiufang Li, Jiangfeng Xu, Yuwei Hu, Yuqing Li, Zhiwei Deng, and Shian Zhong Vol. 72, 1
Synthesis of pyrano[3,2-c]quinoline-4-carboxylates and 2-(4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-yl)fumarates 181 190
Essmat M. El-Sheref, Ashraf A. Aly, Aboul-Fetouh E. Mourad, Alan B. Brown, Stefan Bräse, and Momtaz E. M. Bakheet Vol. 72, 1
Regioselective synthesis of 5-aminopyrazoles from reactions of amidrazones with activated nitriles: NMR investigation and X-ray structural analysis 1409 1417
Ashraf A. Aly, Mohamed Ramadan, Mohamed Abd El-Aziz, Stefan Bräse, Alan B. Brown, Hazem M. Fathy, and Martin Nieger Vol. 71, 8
Synthesis and anticancer activity of new azo compounds containing extended π-conjugated systems 1463 1469
Esmail Rezaei-Seresht, Erfan Mireskandari, Mitra Kheirabadi, Hamid Cheshomi, Hasan Rezaei-Seresht, and Leila Sadat Aldaghi Vol. 71, 8
Batch synthesis of polyoxometalate-based phosphonium compounds by one-step room-temperature mechanochemical process, and their morphology-dependent antibacterial activities 1323 1329
Shuyu Hu, Cuncheng Ma, Fangyi Zhan, Yali Cao, Pengfei Hu, and Qiang Zhen Vol. 71, 7
Potent antibacterial agents: pyridinium-functionalized amphiphiles bearing 1,3,4-oxadiazole scaffolds 1013 1018
Pei-Yi Wang, Lei Zhou, Jian Zhou, He-Shu Fang, Zhi-Bing Wu, Wei Xue, Bao-An Song, and Song Yang Vol. 71, 6
Synthesis, antifungal and insecticidal activity of novel [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine derivatives containing a sulfide substructure 729 739
Fang-Zhou Xu, Jia-Hui Shao, Yun-Ying Zhu, Li-Wei Liu, Yong-Hui Zhao, Wei-Li Shan, Yan-Yan Wang, Jian Wu, Song Yang, and Wei Xue Vol. 71, 4
Corrigendum to: Phospho sulfonic acid as efficient heterogeneous Brønsted acidic catalyst for one-pot synthesis of 14H-dibenzo[a,j]xanthenes and 1,8-dioxo-octahydro-xanthenes 707 707
Sobhan Rezayati, Zahra Erfani, and Rahimeh Hajinasiri Vol. 71, 3
Antimicrobial activity of newly synthesized thienoquinolizidines derivatives: inspired by natural plant alkaloids 2375 2383
Petra Olejníková, Simon Thomay, Tomáš Pagáč, Zuzana Ježíková, Štefan Marchalín, and Peter Šafař Vol. 71, 12
Acid-treatment effect on the N-doped porous carbon obtained from fish scales for Cr(VI) removal 2261 2269
Fan Yu, Mingjia Wang, Bicheng Huang, Qifan Peng, and Yaqin Huang Vol. 71, 11
Development of nitrilase-mediated process for phenylacetic acid production from phenylacetonitrile 1985 1992
Haiyang Fan, Lifeng Chen, Huihui Sun, Hualei Wang, Qinghai Liu, Yuhong Ren, and Dongzhi Wei Vol. 71, 10
Direct synthesis of propylene oxide using hydrogen peroxide in a membrane reactor 49 57
Yu Guo, Yujia Jin, Hongmei Wu, Dongxin Li, Xianfeng Fan, Lidai Zhou, and Xiongfu Zhang Vol. 71, 1
Luminescent Eu-doped GdVO4 nanocrystals as optical markers for anti-counterfeiting purposes 149 159
Elisa Moretti, Giorgia Pizzol, Marina Fantin, Francesco Enrichi, Paolo Scopece, Manuel Ocaña, and Stefano Polizzi Vol. 71, 1
Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(β-hydroxybutyrate) blend films under artificial UV irradiation and under real agricultural conditions during their application as mulches‡ 1268 1278
Katarína Mosnáčková, Alena Šišková, Ivica Janigová, Jozef Kollár, Miroslav Šlosár, Štefan Chmela, Pavol Alexy, Ivan Chodák, Ján Bočkaj, and Jaroslav Mosnáček Vol. 70, 9
Chemoselective synthesis of 1,2-disubstituted benzimidazoles in lactic acid without additive 1293 1298
Zhi-Yu Yu, Jia Zhou, Qiu-Sheng Fang, Ling Chen, and Zhi-Bin Song Vol. 70, 9
Analysis of the dynamics of laser induced plume propagation from liquid matrix using fast photography 848 855
Xing Fan, Jian Xiao, Guang-Zhou Hu, Yun-Peng Zhao, Shi-Gang Kang, Jin-Li Lu, and Hong-Ru Fan Vol. 70, 6
Liquid—liquid equilibria of ternary systems of 1-hexene/hexane and extraction solvents 585 593
Lin Zhu, Fang-Fang Li, Ji-Qin Zhu, and Zhi-Gang Lei Vol. 70, 5
A novel intramolecular reversible reaction between the hydroxyl group and isobutenylene chain in a cyclophane-type macrocycle 663 666
Le Fang, Wei-Tao Gong, Manivannan Kalavathi Dhinakaran, Li Shang, and Gui-Ling Ning Vol. 70, 5
Continuous synthesis of N-ethylethylenediamine over supported Cu–Zn–La catalysts 430 435
Wang-Wang Fang, Man-Man Mu, Jun Tian, Li-Gong Chen, and Yang Li Vol. 70, 4
A new high-temperature inorganic–organic proton conductor: lanthanum sulfophenyl phosphate 343 349
Ming-Feng Song, Zhong-Fang Li, Guo-Hong Liu, Su-Wen Wang, Xiao-Yan Yin, and Yu-Xin Wang Vol. 70, 3
Plant-derived surfactants as an alternative to synthetic surfactants: surface and antioxidant activities 188 196
Lenka Tmáková, Stanislav Sekretár, and Štefan Schmidt Vol. 70, 2
A novel triphenylamine-based dye sensitizer supported on titania nanoparticles and the effect of titania fabrication on its optical properties 218 230
Elisa Moretti, Manuela Aversa, Alberto Scrivanti, Loretta Storaro, Aldo Talon, Riccardo Marin, Juan Antonio Cecilia, Enrique Rodríguez-Castellón, and Stefano Polizzi Vol. 70, 2
Co-precipitation behaviour of titanium-containing silicate solution 1632 1641
Hui-Hong Lü, Min-Zhi Wu, Zheng-Li Zhang, Xing-Rong Wu, Liao-Sha Li, and Zhi-Fang Gao Vol. 70, 12
Production and characterization of surfactant-stable fungal keratinase from Gibberella intermedia CA3-1 with application potential in detergent industry 1460 1470
Rong-Xian Zhang, Jin-Song Gong, Wen-Fang Dou, Dan-Dan Zhang, Yu-Xia Zhang, Heng Li, Zhen-Ming Lu, Jin-Song Shi, and Zheng-Hong Xu Vol. 70, 11
Microwave-assisted decomposition of fgd gypsum in the presence of magnetite and anthracite 1399 1407
Zhong-Hai Ji, Yu Guo, Jin Chen, Li-Na Guo, Bo Yang, Xue-Fang Zhang, Ling-Jia Meng, and Li Qin Vol. 70, 10
Ni-based olivine-type catalysts and their application in hydrogen production via auto-thermal reforming of acetic acid 1166 1175
Ming-Shi Feng, Jia-Duo Liu, Fang-Bai Zhang, and Li-Hong Huang Vol. 69, 9
Reaction kinetics of malachite in ammonium carbamate solution 1187 1192
Ying-Bo Mao, Jiu-Shuai Deng, Shu-Ming Wen, and Jian-Jun Fang Vol. 69, 9
Newly synthesized indolizine derivatives – antimicrobial and antimutagenic properties 983 992
Petra Olejníková, Lucia Birošová, Ľubomír Švorc, Zuzana Vihonská, Martina Fiedlerová, Štefan Marchalín, and Peter Šafář Vol. 69, 7
Heterocyclisation of substituted ylidenethiocarbonohydrazides using dimethyl acetylenedicarboxylate 973 982
Alaa A. Hassan, Fathy F. Abdel-Latif, Mohamed Abdel Aziz, Sara M. Mostafa, Stefan Bräse, and Martin Nieger Vol. 69, 7
New insights into bromination process: effective preparation of Ambroxol 722 728
Jun-Hui Xu, Yan-Qiong Ma, Jian-Ping Wei, Fang-Mei Li, and Xin-Hua Peng Vol. 69, 5
Liquid–liquid extraction and cloud point extraction for spectrophotometric determination of vanadium using 4-(2-pyridylazo)resorcinol 495 503
Teodora S. Stefanova, Kiril K. Simitchiev, and Kiril B. Gavazov Vol. 69, 4
Phospho sulfonic acid as efficient heterogeneous Brønsted acidic catalyst for one-pot synthesis of 14H-dibenzo[a,j ]xanthenes and 1,8-dioxo-octahydro-xanthenes 536 543
Sobhan Rezayati, Zahra Erfani, and Rahimeh Hajinasiri Vol. 69, 4
Chiral separation of α-cyclohexylmandelic acid enantiomers using ionic liquid/salt aqueous two-phase system 1465 1472
Lei-Lei Chen, Fen-Fang Li, and Zhi-Jian Tan Vol. 69, 11
Can glycoprofiling be helpful in detecting prostate cancer? 90 111
Stefan Belicky and Jan Tkac Vol. 69, 1
Effect of anions on the structure and catalytic properties of a La-doped Cu-Mn catalyst in the water-gas shift reaction 1049 1058
Run-Xia He, Hao-Qiang Jiang, Fang Wu, Ke-Duan Zhi, Na Wang, Chen-Liang Zhou, and Quan-Sheng Liu Vol. 68, 8
Efficient one-pot synthesis of 2-hydroxyethyl per-O-acetyl glycosides 1132 1136
Hong-Wen Tao, Xia Wang, Ping-Gui Yi, Zhi-Hong Deng, Xian-Yong Yu, and Xiao-Fang Li Vol. 68, 8
Effect of support on activity of palladium catalysts in nitrobenzene hydrogenation 591 598
Ľubomír Pikna, Mária Heželová, Silvia Demčáková, Miroslava Smrčová, Beatrice Plešingerová, Michal Štefanko, Mária Turáková, Milan Králik, Pavel Puliš, and Peter Lehocký Vol. 68, 5
Reduction of nitroblue tetrazolium to formazan by folic acid 662 667
Cesare Achilli, Stefania Grandi, Annarita Ciana, Cesare Balduini, and Giampaolo Minetti Vol. 68, 5
Determination of α-chaconine and α-solanine in commercial potato crisps by QuEChERS extraction and UPLC-MS/MS 1498 1504
Wei Liu, Nan Zhang, Bing Li, Sai Fan, Rong Zhao, Li-Ping Li, Guo-Hua Wu, and Yao Zhao Vol. 68, 11
Enantioseparation of mandelic acid and α-cyclohexylmandelic acid using an alcohol/salt-based aqueous two-phase system 1539 1545
Fen-Fang Li, Zhi-Jian Tan, and Zhi-Feng Guo Vol. 68, 11
Synthesis of a photoactive gemini surfactant and its use in AGET ATRP miniemulsion polymerisation and UV curing 136 144
Chuan-Jie Cheng, Xiong-Xiong Bai, Wu-Qin Fan, Hai-Ming Wu, Liang Shen, Qing-Hua Huang, and Yuan-Ming Tu Vol. 68, 1
Preparation of sterically stabilized gold nanoparticles for plasmonic applications 1225 1230
Monika Benkovičová, Karol Végsö, Peter Šiffalovič, Matej Jergel, Eva Majková, Štefan Luby, and Alexander Šatka Vol. 67, 9
Pertraction of cadmium and zinc ions using a supported liquid membrane impregnated with different carriers 389 397
Mohammad Peydayesh, Gholam Reza Esfandyari, Toraj Mohammadi, and Eskandar Keshavarz Alamdari Vol. 67, 4
Facile synthesis of gemini surface-active ATRP initiator and its use in soap-free AGET ATRP mini-emulsion polymerisation 336 341
Chuan Jie Cheng, Quan Lei Fu, Xiong Xiong Bai, Shao Jin Liu, Liang Shen, Wu Qin Fan, and Hong Xia Li Vol. 67, 3
Effect of viscosity of a liquid membrane containing oleyl alcohol on the pertraction of butyric acid 1560 1568
Marek Blahušiak, Ján Marták, Fernando Miranda, Štefan Schlosser, and José A. Teixeira Vol. 67, 12
Headspace single-drop microextraction coupled with gas chromatography electron capture detection of butanone derivative for determination of iodine in milk powder and urine 1255 1261
Meihua Hu, Haiying Chen, Yong Jiang, and Huifang Zhu Vol. 67, 10
Solvothermal synthesis of hollow Eu2O3 microspheres using carbon template-assisted method 741 747
Li-Xin Zhang, Yi-Xin Sun, Hong-Fang Jiu, Yue-Hua Fu, Yuan-Zhong Wang, and Jun-Yan Zhang Vol. 66, 8
Formation of dioxospiroindene[1,3]thiazine and thioxoindeno[2,1-d]imidazolone derivatives from alkenylidene-hydrazinecarbothioamides 295 303
Alaa A. Hassan, Ahmed M. Nour El-Din, Fathy F. Abdel-Latif, Sara M. Mostafa, and Stefan Bräse Vol. 66, 4
Modelling of sorbic acid diffusion through bacterial cellulose-based antimicrobial films 144 151
Loredana-Mihaela Dobre, Anicuţa Stoica-Guzun, Marta Stroescu, Iuliana Mihaela Jipa, Tǎnase Dobre, Mariana Ferdeş, and Ştefana Ciumpiliac Vol. 66, 2
Relationship between the decrease of degree of polymerisation of cellulose and the loss of groundwood pulp paper mechanical properties during accelerated ageing 1124 1129
Katarína Vizárová, Soňa Kirschnerová, František Kačík, Anna Briškárová, Štefan Šutý, and Svetozár Katuščák Vol. 66, 12
Experimental and numerical investigation of pressure drop coefficient and static pressure difference in a tangential inlet cyclone separator 1019 1025
Fuat Kaya and Irfan Karagoz Vol. 66, 11
N,N′-methylenedipyridinium Pt(II) and Pt(IV) hybrid salts: synthesis, crystal and molecular structures of [(C5H5N)2CH2] · [PtCl4] and [(C5H5N)2CH2] · [PtCl6] 1032 1038
Mahmoud M. Al-Ktaifani and Mwaffak K. Rukiah Vol. 66, 11
New approach to regeneration of an ionic liquid containing solvent by molecular distillation 603 607
Marek Blahušiak, Štefan Schlosser, Ján Cvengroš, and Ján Marták Vol. 65, 5
Mass-transfer in pertraction of butyric acid by phosphonium ionic liquids and dodecane 608 619
Ján Marták, Štefan Schlosser, and Marek Blahušiak Vol. 65, 5
Synthesis and crystal and molecular structures of N,N′-methylenedipyridinium tetrachlorozincate(II) and N,N′-methylenedipyridinium tetrachlorocadmate(II) 469 476
Mahmoud M. Al-Ktaifani and Mwaffak K. Rukiah Vol. 65, 4
Pd-catalysed conjugate addition of arylboronic acids to α,β-unsaturated ketones under microwave irradiation 338 344
Viera Poláčková, Vladimír Bariak, Radovan Šebesta, and Štefan Toma Vol. 65, 3
Complexation studies of 3-substituted β-diketones with selected d- and f-metal ions 221 225
Grzegorz Pawlicki, Bartosz Staniszewski, Katarzyna Witt, Włodzimierz Urbaniak, and Stefan Lis Vol. 65, 2
Comparative evaluation of critical operating conditions for a tubular catalytic reactor using thermal sensitivity and loss-of-stability criteria 450 460
Gheorghe Maria and Dragoş-Nicolae Ştefan Vol. 64, 4
Preparation and properties of surfactant-bacillolysin ion-pair in organic solvents 443 449
Ying Zhang, Jiadong Gu, Shugen Wang, and Xuerong Fan Vol. 64, 4
Synthesis of 1-phenylbut-3-ene-1,2-dione and its attempted radical polymerization 499 503
Branislav Husár, Ivan Lukáč, Štefan Chmela, Jean-Louis Canet, and Yves Troin Vol. 64, 4
Chemical composition and antimicrobial activity of Erodium species: E. ciconium L., E. cicutarium L., and E. absinthoides Willd. (Geraniaceae) 368 377
Zorica Stojanović-Radić, Ljiljana Čomić, Niko Radulović, Milan Dekić, Vladimir Ranđelović, and Olgica Stefanović Vol. 64, 3
Simulation of a hybrid fermentation-separation process for production of butyric acid 213 222
Marek Blahušiak, Štefan Schlosser, and Ján Marták Vol. 64, 2
A spectrofluorimetric method for the determination of acitretin in pharmaceuticals 484 488
Suling Feng, Yi Zhang, and Jing Fan Vol. 63, 4
Synthesis, characterization, and anti-tumor activities of some transition metal(II) complexes with podophyllic acid hydrazide 426 431
Jian-Qiang Qu, Ling Qu, Qiu-Hua Yang, and Liu-Fang Wang Vol. 63, 4
Preparation and characterization of diethylnicotinamidium perchlorate 536 540
Iveta Ondrejkovičová, Dušan Mikloš, and Silvia Štefániková Vol. 62, 5
3,5-Bis(2-hydroxyphenyl)-1 H -1,2,4-triazole based ligands — protonation and metal complex formation 388 397
Stefan Stucky, Nadine J. Koch, Uwe Heinz, and Kaspar Hegetschweiler Vol. 62, 4
Study of CuI catalyzed coupling reactions of aryl bromides with imidazole and aliphatic amines under microwave dielectric heating 334 338
Eva Veverková and Štefan Toma Vol. 62, 3
Synthesis of 2-methyl-2-propoxypropyl isocyanide and its Cu(I) tetraflouroborate complex 329 333
Mahmoud M. Al-Ktaifani, Adnan A. Nakawa, Zouheir A. Tabbaa, and Adel A. Namou Vol. 62, 3
Liquid-liquid equilibria of butyric acid for solvents containing a phosphonium ionic liquid 42 50
Ján Marták and Štefan Schlosser Vol. 62, 1
Lewis Acids-Catalyzed Nucleophilic Addition of Allylstannane to Aroylhydrazone 247 249
B.-H. Chen, Y.-S. Fan, Y.-X. Ma, P.-R. Li, and W.-M. Liu Vol. 56, 4
Synthesis, Characterization, and Antitumour Activity of Isonicotinamido-4-bis(2-chloroethyl)aminobenzaldimine Complexes of Some Transition Metals 239 244
C. -Z. Li, S. -F. Zhou, X. -Z. Fan, Z. -F. Zhu, Y. -F. Ding, H. Zhao, C. -G. Xia, and L. -F. Wang Vol. 54, 4
Reductive Condensation of Acetone to Methyl Isobutyl Ketone on a Bifunctional Catalys 171 176
D. Bombos, G. Bozga, M. Bombos, A. Stefan, and I. Stanciu Vol. 54, 3
Application of the polymerase chain reaction to the microbiological evaluation of food 543 543
T. Kuchta, A. Stefanovicova, and H. Drahovska Vol. 52, SI
Bis( O-Alkyl Dithiocarbonate)-Bis(Dicarbonyl- η5-cyclopentadienyliron)Tin(IV) Complexes 283 285
B. H. Chen, H. W. Jing, Y. Sh. Fan, Ch. M. Liu, and Y. X. Ma Vol. 51, 5
Solid-Liquid Phase Equilibria in the System NH4Cl-MgCl2-H2O at Elevated Temperatures the Pseudobinary System MgCl2.6H2O - NH4Cl 374 377
T. Fanghänel, H. Voigt, and H.-H. Emons Vol. 46, 6
Determination of traces of sodium and potassium in gallium arsenide by graphite furnace atomic absorption spectrometry and flame atomic emission spectrometry 61 68
E. Beinrohr, B. Síleš, J. Štefanec, and V. Rattay Vol. 45, 1
Photodestruction of poly(vinyl chloride). II. Influence of monochromatic ultraviolet radiation on physical properties of polymer 359 371
L. Lapčík, J. Štefanec, J. Valášek, M. Čeppan, A. Blažková, and J. Polavka Vol. 35, 3
Spectrophotometric determination of platinum metals. V. Determination of palladium with Pyrogallol Red 357 363
L. Čermáková, I. Fantová, and V. Suk Vol. 34, 3
Determination of active substances in tablets by absorption of low-energy gamma radiation 507 514
E. Havránek, A. Bumbálová, and V. Fanta Vol. 33, 4
Coulometric determination of organic compounds. III. Determination of some phenoxazones by titanometric coulometry 366 371
V. Stužka and V. Štefanidesová Vol. 32, 3
Liquid-liquid equilibrium in the system 1-dodecene-1,2-dodecene oxide-methanol 477 481
J. Vojtko, M. Hrušovský, K. Fančovič, V. Rattay, and R. Hargaš Vol. 27, 4
Gas-chromatographic determination of the boiling point of 1,2-alkene oxide 657 661
J. Vojtko, M. Hrušovský, and K. Fančovič Vol. 23, 9
Nondestructive determination of arsenic in ores and rocks with high-manganese content, by neutron activation analysis 918 924
N. Nenov, C. Popov, T. Tomov, G. Stefanov, and J. Tölgyessy Vol. 19, 12
Determination of gold in mineral raw materials by neutron activation analysis 661 668
G. Stefanov, Ž. Živkov, N. Georgiev, C. Popov, M. Mikhailov, N. Nenov, T. Tomov, and J. Tölgyessy Vol. 18, 9
Determination of indium in sphalerite and Pb-Zn ores by neutron activation analysis 705 711
T. Tomov, C. Popov, G. Stefanov, and J. Tölgyessy Vol. 18, 9
Nondestructive determination of indium in intermetallic fusions by neutron activation analysis with a Po + Be source 48 55
J. Tölgyessy, C. P. Popov, G. I. Stefanov, and T. T. Tomov Vol. 18, 1
 Použitie chloramínu v analytickej chémii 346 351
B.N.Afanasjev Vol. 6, 5-6
Melting of glass in the past, presence and future 14 35
M. Fanderlik Vol. 4, 1

Saturday, July 13, 2024

IMPACT FACTOR 2023
2.1
SCImago Journal Rank 2023
0.381
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2024 Chemical Papers