ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Volume 9, Number 5 / 1955, Pages 277 – 338

Polarografické štúdium redukcie molybdátových iónov v roztoku kyseli­ny sírovej za prítomnosti peroxydu vodíka 277 282
J . Beneš
Príspevok k polarografii molybdénu 283 287
J . Beneš
Syntéza niektorých derivátov alkaloidov VI 287 290
L . Dúbravková, I.Ježo, P. Šefčovič, and Z. Votický
Príprava a insekticídna účinnosť niektorých esterov kyse­liny tiofosforecnej a ditiofosforečnej 290 295
L. Drábek and V. Tichý
Progresívne predčerovanie pri zdokonalenom spôsobe epurácie repnej šťavy. Poloprevádzkové pokusy 296 305
V. Tibenský
Využitie termochromických vlastností Ag2[HgJ4] na zviditeľnenie ultrazvuku 306 309
J. Tölgyessy and P. Kovács
Zdokonalený elektronkový časový spínač na automatický odber destilátu 310 316
Š. Plškо
Použitie rontgenových difrakčných metód na určenie kryštálovej štruk­túry látok 317 338
F. Hanic

Tuesday, April 07, 2020

IMPACT FACTOR 2018
1.246
SCImago Journal Rank 2018
0.274
SEARCH
Advanced
VOLUMES
47th International Conference of SSCHE
15th Bratislava Symposium on Saccharides (15BSS)
© 2020 Chemical Papers