ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Nazarov

RAFT agent effect on graft poly(acrylic acid) to polypropylene glycol fumarate phthalate 3831 3843
Akmaral Zh. Sarsenbekova, Gaziza M. Zhumanazarova, Ertan Yildirim, Yerkeblan M. Tazhbayev, and Gulshakhar K. Kudaibergen Vol. 78, 6
Synthesis and cytotoxic activity of triterpenoids with N,O-heterocyclic fragments based on 2-formyl-1(2)-ene derivative of methyldihydrobetulonate 2219 2227
Mikhail A. Nazarov, Irina A. Tolmacheva, Olga N. Gagarskih, and Victoria V. Grishko Vol. 77, 4
Synthetic modification and cytotoxic evaluation of 2-cyano-3,4-secotriterpenic methylketones 1767 1775
Alexey V. Nazarov, Irina A. Tolmacheva, Anastasia E. Zhukova, and Victoria V. Grishko Vol. 73, 7
Pentammine derivatives of platinum 646 655
I. I. Chernyaev, V. S. Orlová, L. A. Nazarová, and N. T. Kuznetsov Vol. 13, 11

Thursday, June 20, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers