ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Hui Wang

A red-emitting fluorescent probe for visualizing mitochondrial microviscosity by cell imaging 2517 2523
Yeming Zhang, Bingsong Xu, Hao Chen, Bin Fang, Hui Wang, and Lei Hu Vol. 75, 6
Red-emitting fluorescence probe for sensing viscosity in living cells 1071 1078
Hui Wang, Le Zhou, Fengze Cai, Xuebing Shen, Jianqiang Sun, Yan Wei, Dexiang Feng, Zhijun Feng, and Jing He Vol. 74, 4
Correction to: Synthesis and antibacterial activity of novel chalcone derivatives bearing a coumarin moiety 4141 4142
Yi-Hui Wang, Shi-Chun Jiang, Ying Chen, Tao Guo, Rong-Jiao Xia, Xu Tang, Ming He, and Wei Xue Vol. 74, 11
Bis-ratiometric absorbance detection of Al(III) in the rhodamine B-functionalized bis-polydiacetylene film 2129 2137
Hui Wang and Shu-Hua Han Vol. 71, 11

Wednesday, June 16, 2021

IMPACT FACTOR 2019
1.680
SCImago Journal Rank 2019
0.331
SEARCH
Advanced
VOLUMES
XXVIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
© 2021 Chemical Papers